పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/224

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

231 మాధవ విజయము


మనో : నే నా వరునికి అర్హముకాని వధువును.

యశో : ఆ వరుఁడే నిన్ను వరించునెడల?

మనో : వివాహము మానుకొందును.

యశో : తల్లిదండ్రుల నవమానించి నట్లౌనుగదా?

మనో : బ్రతికియున్న వారికిఁగదా యావిచారము!

యశో : (మనోరమను ప్రక్కకుఁ జేరఁ దీసికొని) మనోరమా, నీ రహస్యము చెప్పుకొనుటకు నాకన్న నమ్మకము గలవార లెవరుందురు? తల్లికి కూడ తెలియరానంత దాపఱిక మేమున్నది? నా యెదుట నీకేమి సిగ్గు?

మనో : అమ్మా, నేను దురదృష్టవతిని, [తల్లియొడిలో వ్రాలి దు:ఖించును.]

                      అంటరాని పాపాత్మక యంచుఁ దలఁచి
                      యముఁడె ద్వేషించి నన్ విడనాడె నేని
                      ఏకభుక్తంబు వెలిచీర హితవు గాఁగ
                      బ్రహ్మచర్యంబు వహియించి బ్రతుకుదాన.

యశో : చిట్టి తల్లీ, ఏల యిట్లు లోలోన కుములుచున్నావు? ఇంత నిరాశ యెందుకు?

                      కలుగునొ యాఁడుబిడ్డ యని కానక కానక నిన్నుఁగంటిఁ గాం
                      త లెపుడు సల్పియుండని వ్రతంబుల నోముల నాచరించి; నీ
                      లలితపుఁగాలు సేతులు నిలాతల మంటినఁ గందునంచుఁబు
                      వ్వులు పఱపించితిన్ గునిసి పోకల నీవటు దోఁగియాడఁగన్.