పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాంకము] సీతావనవాసము 19

వసి : హరి హరి ! యెంతటి మాట వినవలసె.

రాము : పాపము శాంతించుఁగాక !

2 - ముని : మహారాజా, ఆ లవణాసురుని విజృంభణ మటుండనిచ్చి మానవ మాంసాభిలాషులగు ఆ దానవసైనికుల యపలాప ప్రలాపంబులు విని విని మాచెవులు కాయలు గాచినవి.

                     లవణుం డీ భువనత్రయీశ్వరుఁడి,కేలాపల్కు? లింకొక్క మా
                     నవనాథుం బతియంచు వాకొనిన మీనాల్కల్ దెగంగోసి నె
                     త్రు వెదల్ చల్లెద మూరకాకులకు, నేరో మిమ్ము రక్షించు ధ
                     ర్మవిదుల్ దెండన నాశ్రయించితిమి రామా, మౌనికల్పద్రుమా.

వసి : దానవసంహారమునకై యవతరించిన ధర్మస్వరూపునకు విధి గదా తాపస రక్షణము.

లక్ష్మ : మునీంద్రా, యూరపిచ్చుకపై బ్రహ్మాస్రము ప్రయోగింప వలయునా ? ఆ యల్పరాక్షసుని వధించుటకు దశకంఠసంహారకుఁ డేఁగవలయునా ?

        సుగంధి - ఒక్కరుండఁ జాలనే మహోగ్రవహ్ని కీలలం
                    గ్రక్కు బాణ సంచయంబు గాడనేసి వాని పే
                    రక్కుఁజీల్చి నెత్రుకండ లంతటన్ విదల్పఁగన్
                    దక్కు వారలేల యొక్క దానవున్ వధింపఁగన్.?

ముని : లక్ష్మణకుమారా, భళి! భళి! ఇంద్రజిత్సంహారకునకుఁ దగినవే యీ వీరవాక్యములు !

శత్రు : అన్నా, నిజప్రతాపమునేల యుజ్జగించుకొందువు? కుక్క