పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

170 కవికోకిల గ్రంథావళి [స్థలం ఐదు

                      పగలెల్ల సూర్యాతపంబునఁ దిరుగంగ
                               ముదుక వాఱిన నీదు మోముఁగాంచి;
                      సజలమేఘశ్యామ సంకాశదేహంబు
                               గోరజ చ్ఛన్నమౌ తీరుగాంచి;
                      లలిత పల్లవ కోమలములైన వ్రేళులు
                               కఱ్ఱ రాపిడి కాయ గాయఁగాంచి;
                      వజ్రభామినీ మన: పథముల విహరించు
                               పదములు ముండ్ల పాల్వడుటఁగాంచి;
                      వేడినిట్టూర్పు విడతు; నావిధిని దూరు
                      కొందు; హృదయంబు వ్రీలిపోఁ గుందుచుందు;
                      నీచరణదాసిని రాధను నేనులేనె,
                      యంతకష్టంబు నీకేల యాత్మపాల?

అగ్బ : ఈ పరమభక్తురాలికి రాధాత్వము సిద్ధించినది.

మీరా : కృష్ణా, రేపటినుండియు నేనే యాల మేపఁబోయెదను. నీవా యరణ్యమునకు రావలదు. నాకు వాదోడుగా నుండుటకు నీపిల్లనగ్రోవినిమ్ము. నీ పెదవి కెంజిగురులంటిన వివరమునందె నా వాతెఱనాన్చి నీమధురాధర రసస్పర్శ ననుభవించెదను.

తాన్ : [మెల్లగా కనుఱెప్పలువాల్చుచు] గానపారవశ్యముచేత కన్నులు మూఁతవడుచున్నవి.

అగ్బ : కన్నులు మూఁతవడుచుండఁగనె ఇంతకు ముం దెన్నడును ఎఱిఁగియుండని హృదయద్వార మొకటి తెఱవఁబడినది.

తాన్ : దాని తాళపుచెవికొఱకె మనమింత దూరము వచ్చితిమి.