పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్థలము మూడు] కుంభ రాణా 143

రాణా : నన్నుచూచి యేల మరలుచున్నారు ? ఈ ప్రాకృతుని గాలిసోఁకిన పంచమహాపాతకములు మిమ్మంటుకొను ననియా ?

మీరా : అయ్యో! నాయపరాధమును మన్నింపుఁడు. మీరేదో యాలోచనలో మునిఁగియున్నటుల తోఁచినది. మాసందడి మీ యవధానమునకు అంతరాయము కావచ్చునను తలంపుతో తొలఁగిపోయితిమి.

రాణా : [విషపు చిఱునవ్వుతో] అనుకూలవతివి !

మీరా : నా సదుద్దేశము నేల యనుమానించుచున్నారు ? ఎపుడైన మీకనిష్ట మాచరించితినా ? నాసతీత్వమున కేమైన లోపమువాటిల్లెనా?

రాణా : మీరా, ఆయుపచారవాక్యముల నటుండనిమ్ము. సతులు నిరంతర వ్రతోపవాస కృశాంగులేకారు, కేవలము విధినియమబద్ధ సంబంధ లేకారు; పతుల హృదయము లాకర్షించు సమ్మోహన మంత్రాధి దేవతలు గను. మృదుమధుర స్వభావలుగ నుండవలయును. పరస్పర హృదయైక్యములేని వైవాహిక బంధము నీరసము - సంతాపకరము - హత్యాకరము. కృశాంగీ, కడచిన యేడెనిమిది సంవత్సరములు వేఱు. మున్నటి లావణ్యవతి వేనా నీవు ?

                     కాటుక జిగి పూఁత కాఱుచీఁకటి గ్రమ్ము
                              నీ కన్నుఁదమ్ముల నీటుదొలఁగె;
                     హృదయభేదక చింత లేనియు నడఁగించు
                              చిఱునవ్వు విడిమోము చిన్నవోయె;
                     కనుల కానందంబు గలిగించు నీరూప
                              సౌందర్య మేడకో జాఱిపోయె;
                     ఎపుడైన విశ్లేష మెఱుఁగని చిత్తంబు
                              ప్రణయ శ్మశానమై రాజఁదొడఁగె;