పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్థలం రెండు] కుంభరాణా 139

అగ్బ : ఆ పాటలు విన కుతూహలము వొడముచున్నది.

తాన్ : [పాడును]

అగ్బ : ఆహా, ఏమి యీ పాటసొంపు ! ఈగీతము ఆమె సౌందర్యముకడ మాధుర్యము నెరవు తీసికొనెనా యేమి ?

తాన్ : ప్రభూ, వ్రతోపవాస కృశాంగి యగుటచే ఆమె సౌందర్యము పూజ్యము; దివ్యము. శ్రీకృష్ణ ధ్యానపరాయణయై తన్మయత్వమున ఒడలు మఱచి వ్రాలినది. మజ్నూనుకూడ లైలా కొఱకు అంతటి వేదన అనుభవించియుండఁడు. షీరీనుకొఱకు భృగుపాతమొనరించిన ఫర్హాదు సైత మట్టి నిర్మల ప్రేమ నెఱిఁగియుండఁడు 'అనల్‌హక్‌' అని చాటించిన మాన్సూరుకూడ అంతటి ఆత్మ పరమాత్మల యైక్యము రుచుచూచి యుండఁడు. ఆ సతీతిలకము హిందూనూఫీ-

                     హర్షపులకిత దేహయై హా! ముకుంద,
                     కృష్ణ, కృష్ణా యటంచు సంకీర్తనంబు
                     సలుపుచునె ధ్యానమగ్నయై సన్నుతాంగి
                     దివ్య శోభా పరిధియందుఁ దేజరిల్లె !

అగ్బ : తాన్‌సేన్, నా వాంఛా ప్రదీపమును వెలిగించితివి; ఉత్కంఠ ప్రేరించితివి. నిర్దయుఁడవై మఱల నార్పఁబోకుము. నాజీవిత మంతయు రాజ్యసంపాదనమునందె వ్యయమగుచున్నది. ఒక్కనిమిషమైన శాంతిలేదు. ఈ తృష్ణకు దరిదాపుగలదా ?

                     ఒకరాష్ట్రము గైకొన వే
                     ఱొక రాజ్యము నాచి కొనఁగ నుల్లముగోరున్;
                     సకలైశ్వర్యము లొనరియు
                     నిఁకఁ జాలునటన్న తృప్తి యిల లేదుగదా !