పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాంకము] సీతావనవాసము 9

                   జిలిబిలి కమ్మఁదేనియల చిత్తడి జాఱుచుఁ, బుప్పొడిన్ వనీ
                   తలముల రాల్చుచుం,గుసుమ తల్పములంబొరలాడుచున్, ధునీ
                   సలిల తరంగ డోలికల సంతత మూఁగుచు, శీతలంపుఁ గౌఁ
                   గిళుల మదంగకంబుల సుఖింపఁగఁజేయు మరుత్కిశోరముల్.

ఊర్మిళా, గృహారామములకన్న ఈవనాంతరములు రమణీయములుగ నున్నవి.

                   చాలుగ మార్గపార్శ్వ తరుశాఖలఁ బుష్పిత వన్యవల్లు లు
                   య్యాలల పోలికం గదలియాడ, మయూరములెక్కి కూయుచుం
                   గేళిఁజరించుచుండి తొనికింపగఁ దీవలనుండి క్రొంబువుల్
                   రాలిన నేలయంత నవరత్నమయంబుగఁ గాంతు లీనెడున్.

ఊర్మి: అక్కా, పదునాలుగేఁడులు దండకారణ్యమున నివసించిన నీకు కృత్రిమారామ వాటిక లింపుగొలుపునా ? అచ్చటి నిర్ఘరములు. అచ్చటి శకుంత సంతానములు, అచ్చటి వివిధమృగవిహార సందర్శనములు ఇచ్చట లభించునా ?

సీత: చెల్లెలా, దండకారణ్యమన్నంతనే నాయొడలెల్ల గగురెత్తు చున్నది.

                   దండకారణ్య వాసంబు దలఁచినంత
                   హర్ష శోకానుభవము పె ల్లగ్గలించు;
                   వనవిహారము, తాపన జనుల మైత్రి,
                   రాక్షస విరోధమట మాకుఁ బ్రాప్తమౌట.