పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

110 కవికోకిల గ్రంథావళి [అష్టమాంకము

వాల్మీ : నాయనలారా, మీ రిఁకరండు.

కుశలవులు : [కౌఁగిలి వదల్చుకొని వాల్మీకి దగ్గఱకు వత్తురు.]

రాము : [స్వగతము] ఆహా ! కౌఁగిలి వదల్చుకొనిపోవు నీబాలకుల నాచిత్తముగూడ ననుసరించుచున్నది. ఆగర్భవతియే సీత యై యుండిన ఈ ముద్దుకొమరులే నా బిడ్డలైయుండిన - ఆశా. యీ మందభాగ్యుని యందు నీయూహలన్నియు నిరర్థకములు.

[శూర్పణఖ నీడ్చుకొని విభీషణుఁడు ప్రవేశించును.]

              విభీ : ఓసి కులపాంసనీ, చండి, యోసి జంత,
                      నాకు సోదరివై పుట్టినావె నీవు ?
                      కత్తికొక్కొక్క కండగాఁ గాయమెల్లఁ
                      దఱగివైచినఁ బోనె పాతకము కుటిల ?

లక్ష్మ : దానవేశ్వరా, యాగమంటపముననా స్త్రీహత్య ?

రాము : విభీషణా, ఏమి యీ దౌర్జన్యము ?

విభీ : రఘుకులేశ్వరా, యీ మాయలమారిజంతను ఇప్పుడే శిరచ్ఛేదన మొనరించుట కాజ్ఞ యొసఁగవలయు. ఈ శూర్పణఖయే నిరపరాధిని యగు జానకీదేవి బహిష్కారమునకు మూలము. ఈ రక్కసి యొనరించిన కుట్రలన్నియు నాకుఁ దెలియవచ్చినవి.

రాము : [ఆశ్వర్యముతో] ఏమేమి ?

లక్ష్మ : [స్వగతము] ఇది యేమివింత !

రాము : విభీషణా, యీశూర్పణఖ యేమిచేసినది ?

విభీ : ఈ క్రూరచారిత్రయే తనదుష్టకృత్యమును దెలిసికొనుఁగాక.