పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాంకము] సీతావనవాసము 107

                       నాదు గృహలక్ష్మి, యర్ధాంగి, నా మనో ల
                       తాంత మకరంద బిందువు చెంతనుండ
                       నెన్నొ జన్నంబు లొనరించి యున్న నాకు
                       ధర్మపత్ని యయ్యె నిటఁ గుందనపుబొమ్మ.

లక్ష్మ : [స్వగతము] శోకాకులితచిత్తుఁడగు మాయన్న యజ్ఞవిథుల సాంతముగ నొనరింపఁ గలఁడా ?

రాము : [స్వగతము] జానకీ, నీకై యొనర్చిన అనన్యసాధ్యములగు సాహసకార్యములు నేఁడు నిష్ప్రయోజనము లాయెఁగదా !

                       నీవు లేకుండిన నిస్తుల బలశాలి
                              వాలిఁ జెండాడుట వమ్ముగాదె ?
                       నీవు లేకుండినఁ బావని జృంభించి
                              వనధి దాఁటుటయు నిష్ఫలముగాదె?
                       నీవు లేకుండిన నిఖిల వానరసేన
                              యబ్ధిగట్టుట వ్యర్థ మౌనుగాదె ?
                       నీవు లేకుండిన నిర్ణిద్ర రణవీరు
                              రావణుఁ జంపుట రవ్వగాదె ?

                       స్వార్థపరత నిన్ను సాధుచరిత్రను
                       జేతులారఁ గానఁ జేరఁద్రోసి,
                       వెఱ్ఱిపట్టినటుల వెకలినై చింతింతు
                       గడచినట్టి దుష్ట కార్యమునకు.