పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాంకము

ప్రథమ స్థలము : యాగమంటపము

[రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులును, రాజులును, మునులును, ప్రజలును కూర్చుండియుందురు.]

రాము : [స్వగతము] అకటా ! సర్వాంగనిర్వాణదాయిని యగు నా జానకిని మోసగించి యడవులకు వెడలించి కృత్రిమమగు కనకవిగ్రహముతోడ నే నీ యాగమంటపము నలంకరింప వలయునా ? ఈసాహసము సీతాబహిష్కారమునకన్న హృదయభేదక మగుచున్నది.

వసి : రామభద్రా, కంకణము ధరియించికొమ్ము.

రాము : [చేయిచాఁపును. వసిష్ఠుఁడు కంకణము కట్టుచుండును.]

                     అవనిజాత రాముని బహి:ప్రాణ మనుచు
                     నెల్ల రనుకొను సత్యంబు కల్లయయ్యె ;
                     నట్లుగాకున్న జానకి నడవి కంపి
                     పాపి రాముండు నింకను బ్రతికియున్నె ?

వసి : రామచంద్రా, హుతాశనున కంజలి ఘటియించి హోమకుండము రగుల్పుము.

రాము : [ఉల్క చేతఁబట్టుకొని కుండము తప్పించి రగిలించుచు] [స్వగతము] సీతా విరహితమైన ఈ యశ్వమేధము నే నెట్లొనర్తును ?