పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాంకము] సీతావనవాసము 105

పుష్పములు గోయఁ బోవలయు.

వాల్మీ : నాయనలారా, పాఠము లటుండనిండు. అయోధ్యాపతి యొనరించు అశ్వమేధమునకు మన మాహ్వానింపఁబడితిమి. మనమందఱము నేఁడే రాజధానికిఁ బ్రయాణము కావలయు.

లవు : తాతా, అమ్మ కూడానా ?

వాల్మీ : అవును ?

కుశు : తాతా, అట్లయిన మేము రామాయణకథానాయకునిఁ బ్రత్యక్షముగఁ జూడఁగలమా ?

వాల్మీ : నిస్సంశయముగఁ జూడఁగలరు.

సీత : [స్వగతము] ఆర్యపుత్రుఁడు తమతండ్రి యని తెలిసిన ఈ కుమారకు లెట్లు సంతసించువారోగదా !

లవు : తాతా, ఆలక్ష్మణుఁడేమైన మాపై లేనిపోని తంటాలు చెప్పునేమొ ?

వాల్మీ : న న్ననుసరించు మీకు నేలాటిభయముండదు లెమ్ము.

లవు : అన్నా, రమ్ము. చక్కగ ఉతికియారవైచిన వల్కలములు ధరియించుకొని సిద్ధముగ నుందము.

[కుశలవులు నిష్క్రమింతురు.]

వాల్మీ : కుమారీ, తాపస సువాసినుల యాశార్వాదములు వడసిరమ్ము.

సీత : అటులనే పోయివచ్చెదను.

[నిష్క్రమించును.]

వాల్మీ : నేనిన్ని దినములుఁ దలపోయుచుండిన కార్యము ఆతర్కితముగ అశ్వమేధ సందర్శనమూలమున సిద్ధింప నున్నది ఇఁకనైన రామభద్రుఁడు దారాపుత్ర వంతుఁడై సుఖియించుఁగాక !

[నిష్క్రమించును.]

________