పుట:2015.391574.BHAKTIRASA-SHATAKA.pdf/586

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కామేశ్వరీశతకము

575


దిపు డేలాగుననో భవచ్చరితమం దిష్టంబు గల్గె న్మదిన్
నెపము ల్మూలకుఁ ద్రోచి ప్రోవుమి నను న్నీచాత్ముఁ గామేశ్వరీ.

105


మ.

జననీగర్భములోనఁ గొన్నిదినము ల్సాధుత్వముం జెందియుం
టినొ లేదో వివరింపరా దవల నాఠీవు ల్గణింపంగ నీ
కును శక్యంబని యెంచఁబోననిన నాకుం జక్కఁగా నీకడ
న్మనవింజేయఁగ నెట్లు శక్యమగు? న న్మన్నింపు కామేశ్వరీ.

106


శా.

శ్రీ రంజిల్లెడిపద్యము ల్శతకమై చెన్నొంద నీమీఁద నే
నారంభించిన దాది ని న్నడుగునాయాకోర్కులన్ గొన్ని మున్
దీరెన్ దీరుచునుండెఁ దీరఁగల వీ తీ ర్కొంతసూచ్యార్థతన్
గూరె న్వచ్చెడిదానిసూచన లెఱుంగున్ గాదె! కామేశ్వరీ.

107

కామేశ్వరీశతకము సంపూర్ణము