పుట:2015.389095.Shabhuka-Vadha.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

xiv

వారి యాచార ఇటు మొట్టమే మొదట తమజాతీనిఁ గడి కతకు జాజులె ద్రావిడులు వానరులు రాక్షసులను మాటయు నార్యులు దేవాంశ సంభూతులను మాటయుబోయి.. మానివుడే యను సభిప్రాయమిప్పుడే మోసులెత్తెను .

ఇదానీనంతనము. (రామాయణ కాలానంతరము)

రావణ వధానంతరము హనుమాదులు సాకేత పురంబునుబ్రవేసించుటఁజేసి దక్షిణో త్తర హిందూస్థానములకు రాకపోకలు తఱచై యార్య సంపర్కము వృద్ధి యయ్యెను. హనుమదాదులు జన్మభూమి విడచి సాకేతపురఁంబుఁ జేరి ఋషుల పొదములు పట్టియా ధార్మిక విద్యయందు బాండిత్యము సంపాదించిరి. దక్షిణాపధము మేచ్ఛభూమి యనుమాట మఱచి ఋషులిచ్చటకురా మొదలు పెట్టిరి. ద్రావిడులలోఁ గొంచెమొ, గొప్పయో, జ్ఞానము కలవారు ఋషుల పరిచయముం గల్గించుకొని వారి యాచార వ్యాపహారముల నటుల వలెఁ బొగడచుండ దమ హీనస్థితిని నొప్పుకొనుచుఁ దదాచారము లను స్వీకరింప మొదలిడిరి. ఇట్లు మొట్టమొదట తమ జాతిని దెగడి యార్య నాగరి కతకు దాసాను దాసులైరి. లతొగినవారు బ్రాహ్మణులయిరని మాయాశయము. నేడు మాలలో గొందరు మతము (ఆనగాఁక్రైస్తవ మతము) , పుచ్చుకొన్న యసంతరము కొదవ మాలలు చీకటిలో నున్నారనియు తాము వెలుతురులోనికి వచ్చితిమనియు నిర సంపు జూపులతో జూచుట మనము కాంచుచునే యున్నాము. ఇటిదియ యీ యెడమననుభవించిన ఇప్పటికి దాక్షిణాత్య బ్రాహ్మణులను, నౌత్తరేయ బ్రా హ్మణులకును జాల భేదము కలదు. చూచి చూచుటతోడనే యెవ్వరెవ్వరోమనము గ్రహింప వచ్చును. ఆర్యుల నాగరకత నవలంబించిన పిమ్మట యార్యులతో సంబంధ బాంధవ్యములు తటస్తించెను. అనగా సౌకర్యములు కలిగెను. ఇందుచేతనే బ్రాహ్మణుల రము (శరీరచ్చాయ) న దరక తారతమ్యములు కను పట్టు చుండును ద్రావిడులుష ప్రదేశ వాసులగుటకే.......... ఆర్యులు శీతేల దేశ వాస్తవ్యులగుటచే శ్వేతాంగులు....... ....చ్చో సమ్మిశ్రమమైన తలుపునను "బాపన పిల్ల యని ప్రాకృతజనంబు నేడును వ్యవహరించు చుండును.

ఈ నడమంత్రపు బ్రాహ్మణులార్యులతో జుట్టరికంబు వృద్ధియైన కొలది ద్రావి డుల...........................సమకట్టి కొంతవరకు సఫలీకృత మనోరథులైరి. మద్య వైష్ణవులకు మెండన్నటులార్యులహందు లేని కొన్ని నూతానాచారముల

  • ఉమః ఆపు బ్రాహ్మకులార్యులతో జుట్టరికంబుగిక (బు పృదిలిమిన కొలంది ద్రావి

సఫలీకృ మనోరధు లె.. మధ్య వైష్ణవులు నామాలు మొండన్నాట్టు లార్యు లయందు. లేని కొన్ని నూత నాచారము గుత్తగా " కు యేర్పడిన తమ సంఘఘమున్ జొప్పించిరి ఈకారణము వలన న ని దృష్టి దోషము, మీతి మీరినట్టు నన న 4 న క లు ఆ పాట మొదలగు వెర్రియాచారఘులు 'తెరమరుగై పరస్పర వృద్ది నొందుటుకు........రక్త మన కెక్కవ శాఖ బక్షణంబు మాని యా ర్యులు వోలె మాంస సభలైరి. శాఖ బక్షణ ఆర్యుల యందు మిగులు