పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/635

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

684

భక్తిరసశతకసంపుటము


క్తావళిదైన్యదుఃఖముల నన్నిటిఁ బాపెడిభూరిశక్తియున్
తావకపాణిపద్మముల దట్టములై వసియించె మారుతీ!

35


మ.

చటులధ్వానము భీషణాననముఁ జంచద్భూరివాలంబు ని
స్ఫుటదంష్ట్రాంకురముల్ మహోగ్రనఖముల్ సూక్ష్మావలగ్నంబు ను
ద్భటశౌర్యంబు మనోజవం బతులసత్త్వం బొప్పుచున్నట్టి మ
ర్కటసింహు న్నిను విన్న భీతిలుఁ జూమీ! రక్షస్తతు ల్మారుతీ!

36


మ.

తనకున్ శక్రుఁ డుపాయనం బొసఁగు ముక్తాహార మారాముఁ డి
చ్చెను సీతాసతి కాసతీతిలక మిచ్చె న్నీకు నీ వప్పు డా
ఘనహారంబు ధరించి దేవతటినీకల్లోలసందీప్తకాం
చనశైలంబువలెన్ వెలింగితివి భాస్వద్భారతీ! మారుతీ!

37


మ.

మణిహారంబులు రత్నకుండలములున్ మాణిక్యకోటీరకం
కణముల్ కాంచనమేఖలల్ జలజరాగస్ఫారమంజీరముల్
ప్రణుతాశేషవిభూషణావళులు దీప్యచ్చేలముల్ రాఘవా
గ్రణిచేఁ గైకొని తాల్చుని న్గనుఁగొనన్ గాంక్షించెదన్ మారుతీ!

38


చ.

కనకముకంటే మానికముకంటె హుతాశనుకంటె బాలసూ