పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/634

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మారుతీశతకము

683


ళముఁ గైలాసము మందరంబును మొదల్ గాఁ గల్గు శైలేంద్రముల్
సమరాభీలవిజృంభమాణవిపులోత్సాహప్రవృద్ధత్రివి
క్రమదేవోపమతావకాంగముల నెంచంబోలునే మారుతీ!

31


మ.

భుజగాధీశ్వర భోగిభోగనిభముల్ భూభాగధౌరేయది
గ్గజతుండప్రతిమానముల్ దనుజదుద్వారబద్ధాదర
ప్రజవృత్తార్గళరూపముల్ దివిజసాలప్రాజ్యశాఖాభముల్
త్రిజగత్స్తుత్యము లైననీభుజము లర్థిన్ గొల్చెదన్ మారుతీ!

32


శా.

మేరూన్మూలనయోగ్యశక్తియుతముల్ మిత్రాత్మజస్తుత్యముల్
వైరాన్వీతనిశాటకోటిదళనావార్యంబు లార్తార్తిసం
హారోదారము లుజ్జ్వలత్కనకభూషాంతస్థరత్నప్రభా
పూరాపూర్ణము లైననీకరములన్ భూషించెదన్ మారుతీ!

33


మ.

ఘనకాఠిన్యసమేతముల్ జలజరాగచ్ఛాయముల్ సాయకా
సనచక్రాంబుజశంఖమత్స్యముఖభాస్వత్సౌమ్యరేఖావళుల్
వనజాప్తాన్వయపాదపద్మయుగసేవాజాతవైదగ్ధ్యముల్
జనసంస్తుత్యము లైననీదుకరముల్ వర్ణించెదన్ మారుతీ!

34


ఉ.

రావణువక్షముం బొడిచి రాక్షసులన్ వధియించుదార్ఢ్యమున్
శ్రీవరుఁ డైనరాముపదసేవ యొనర్చెడిమార్దవంబు భ