పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/441

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

488

భక్తిరసశతకసంపుటము


ఉ.

బాలురరీతి నల్వురును బాలును నేయియుఁ బండ్లు దేనెలన్
జాలఁగఁ దృప్తినొందుచును సారెకు స్తన్యములానుచున్ గడున్
మూలము దెల్ప కే మిగులమోహము వారికిఁ బుట్టఁజేయుచున్
లీలగనుండి రయ్యెడను లీల నటించి ప్రసన్న...

12


ఉ.

అద్దును ముద్దుఁ జూపి జనులందఱుఁ జూడఁగ గంతు లేయుచున్
బ్రొద్దున లేచుచున్ నగుచు పూర్ణశశాంకముఖుండు వేడుకన్
ముద్దుగఁ దల్లులండఱును మోహమునొందుచు భ్రాంతి నొందఁగా
వద్దను బాయకుండుదురు వా రని ప్రేమఁ బ్రసన్న...

13


ఉ.

అన్నిటఁ గీర్తిమించి విలునమ్ములు చాలధరించి తేజము
న్వెన్నెలకన్న మించి విలువిద్యఁ బ్రతాపమునందు మేటియై
యున్న జగద్గురుం గనియు నుబ్బుచు దేవత లెల్ల నాత్మలో
నిన్ను స్మరించి గాంచి రిల నీటుసుఖంబు ప్రసన్న...

14


ఉ.

లంకలొ సీత పుట్టె యిది లక్షణయుక్తమొ కీడొ యంచు బ
ల్శంక మెలంగి రావణుఁడు చయ్యన విప్రులఁ బిల్వఁబంచి యీ
పంకజగంధి యున్న మనపట్టణమం దిఁక నెగ్గు రాదుగా
శంకను వీడి పల్కుఁడనె సాదరదృష్టిఁ బ్రసన్న...

15