పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/413

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

408

భక్తిరసశతకసంపుటము


మురహరకృష్ణ యోభువనమోహన కావవె యంచు వేఁడ ను
త్తరజఠరస్థబాలుని ముదంబునఁ బ్రోచిన శౌరి నిన్ను స
త్వరముగ నేలు శ్రీహరి....

22


ఉ.

కామముఁ జెంది శూర్పణఖ కంసునిదాసిగఁ బుట్టి కుబ్జయై
యామధురాపురిన్ మధుమదాంతకుఁ బొంది ధరించె నింక నీ
కేమిటి కీవిచార మెవ రెట్టులఁ గోరిన నట్లు ప్రోచు శ్రీ
ధాముఁడు గాన శ్రీహరి...

23


చ.

వరుస కుశస్థలీపురనివాసుఁడు విప్రుడు పుత్త్రు లీల్గినన్
నరునిప్రతిజ్ఞ దూలెనని నందకుమారుని వేడినంతనే
కరుణను దత్తనూజశతకంబు సజీవముఁ జేసి తెచ్చి స
త్వరముగ నిచ్చె శ్రీహరి...

24


ఉ.

ఆలమునందుఁ దొల్లి దెగటారిన దైత్యులు ద్వాపరంబునం
దోలిఁ బ్రలంబ కంస నరకోరగ కౌరవ సాల్వ చేది భూ
పాలక దంతవక్త్ర ముర పౌండ్రకులన్ బడఁగూల్చి మాన్చె ను
త్తాలభరంబు శ్రీహరి...

25


చ.

సురవరులం జయించి[1] బలశోభితుఁడై నరకాసురుండుభూ
వరులను బట్టి యాఁకగొని వంచన సేయఁగ కావవే హరీ

26
  1. లైనను ద్రుంచి