పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/412

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిత్తబోధశతకము

407


చ.

కరివరుదైన్యమున్ హరిణిగండము ద్రౌపది భంగ ముత్తరో
దరశిశుబాధ కుబ్జమదితాపము విప్రునిపుత్త్రచింత భూ
భరము నృపాలకోటిచెఱ బాపిన దైవము నేఁడు నిన్ను స
త్వరముగఁ బ్రోచు శ్రీహరి...

18


చ.

కరివరునిన్ జలగ్రహము గట్టిగఁబట్టిన డస్సి వేయు వ
త్సరములు కుయ్యిడంగ విని సర్వమయత్వము లేమి వేలుపుల్
వెఱఁగుపడంగ నచ్యుతుని వేఁడిన నక్రము ద్రుంచి హస్తి నా
దరమున బ్రోచు శ్రీహరి...

19


చ.

వలలు నిషాదుఁ డేసి గమివహ్నియు గ్రమ్మఁ బ్రసూతివేదనన్
కళవళమందుచున్ హరిణకామిని యోహరి యోరమేశ్వరా
విలయముఁ బాపవే యనుచు వేఁడ దయామృతదృష్టిముష్టిచేఁ
దలఁగక ప్రోచు శ్రీహరి...

20


చ.

పదపడి కౌరవు ల్సభకు బల్మిని ద్రౌపది నీడ్చి తెచ్చి దు
ర్మదమున పల్వ లొల్వఁగ రమావర నాదురవస్థఁ బాపవే
యదువర కావవే యనఁగ నక్షయచేలము లిచ్చి ప్రోచు భ
ద్రదుఁ డగునట్టి శ్రీహరి...

21


చ.

తరలని ద్రోణిబాణశిఖి దార్కొని యేఁచఁగఁ దాళజాల నో