పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

     బాటిగా నన్నేలు చోటు భక్తరక్షకుఁ డని
                     కాక యెవ్వండు నీఘనత నెఱుఁగుఁ
     దెలుపుమా శ్రీగురుదేవుఁడా యనికాక
                     యిచట నీపేరు దా నెవ్వఁ డెఱుఁగు
     లెస్సపోనా చరలింగమా యనికాక
                     యిట్టివాఁ డనుచు ని న్నెవ్వఁ డెఱుఁగు
ఆ. వారినగరి లెంకవాఁడ నేఁ గలిగితిఁ
     గాన నీకుఁ బ్రాపు గలిగెఁ గాక
     యితరు లెవ్వ లెఱుఁగ రి ట్లెఱింగియుఁ బెద్దఁ
     జేయ వేల నన్నుఁ జెన్నమల్లు.2
సీ. ఆనంద మలర లింగార్చన చేయక
                     గుడుచుట పాపంబు గుడుచునట్లు
     అర్చకుండయ్యు లింగానర్పితము గోరి
                     ముట్టుట యవ్యంబు ముట్టినట్లు
     లింగ ప్రసాదంబు జంగమవిముఖుఁడై
                     కొనుట యేమేనియుఁ గొనినయట్లు
     జంగమహితుఁడయ్యు సరిపాకభేదంబు
                     సేయుట ద్రోహంబు సేసినట్లు
ఆ. అనుపురాతనోక్తి కావంతయును దొట్రు
     పడనిశుద్ధభక్తి, పదము ప్రాణ