పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/328

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. పాలమున్నీటిలోపల సురాసురులు గుం
               పులుగూడి మందరభూధరంబుఁ
     గవ్వముఁ గావించి కాకోదరాధీశు
               నాఁకత్రాడుగఁ జేసి యబ్ధిలోనఁ
     జేకొనితరువంగ శైలంబు గలఁగిన
               సురలమొఱవిని యాదరణతోడ
     సంబుధిలోఁ జొచ్చినప్పుడు జలజంతు
               జాలంబు భయమున సంచలింపఁ
గీ. గూర్మరూపంబుఁ దాల్చి యాకొండ నెత్తి
     నట్టి నీవేష మెన్న బ్రహ్మకు వశంబె
     సురుచిరాకార ఉన్నవపురవిహార
     రాజగోపాల రాధామనోజఖేల.12
సీ. సన్నపుఁబదములు నున్ననిగొరిజలు
               చిన్నికన్నులు విలసిల్లు చెవులు
     వెడఁదఱొమ్మును గొప్పవెన్నును గుఱుచవా
               లము కఱవయినరోమములు కొద్ది
     నడుమును బటువైనయొడలు నున్నతఘోణ
               మును గడునిశితదశనయుగమును
     గిటగిట గీటించు ఘుటఘుటార్భటముల
               నడరి మహార్ణవమందుఁ జొచ్చి
గీ. హేమనయనాసురుని జంపి భూమి సవ్య
     రదమునను నానినట్టివరాహరూప
     సురుచిరాకార ఉన్నవపురవిహార
     రాజగోపాల రాధామనోజఖేల.13