పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/327

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. మకరిచేఁ గడుడస్సి మది నిల్పి వేఁడిన
               గజరాజుఁ గాచినఘనుఁడ వీవు
     హాకృష్ణ! యన్నంత నక్షయపటములు
               ద్రౌపది కొసఁగినదాత వీవు
     అడుకులు దెచ్చిన యాకుచేలునకు సౌ
               భాగ్యమిచ్చిన జగత్ప్రభుఁడ వీవు
     గంధ మర్చించువక్రాంగిఁ గుబ్జను జూచి
               రమ్యాంగిఁగాఁ జేయురాజు వీవు
గీ. అహహ నీమహనీయదయార్ద్రచిత్త
     వృత్తి వర్ణింప నలవియే విధికినైన
     సురుచిరాకార ఉన్నవపురవిహార
     రాజగోపాల రాధామనోజఖేల.10
సీ. శరధిఁ జొచ్చి బిరానఁ దిరిగి యిట్టట్టుపొ
               రలి నోరుదెఱచి కెరలి జలములు
     గళగళఁ ద్రాగి వెక్కసమైన నుమియుచుఁ
               గషఠఝషములఁ గర్కటకములను
     జుట్టి మట్టాడుచుఁ జటులకోపాటోప
               మున సోమకాసురుఁ గినిసి పట్టి
     కులిశసన్నిభ దంష్ట్రములఁ జక్కుచక్కుగా
               నఱికి విక్రమమున మెఱసి వేద
గీ. ములను గొనివచ్చి ప్రియమున నలువ కిచ్చి
     నట్టి మత్స్యావతార మేమని నుతింతు
     సురుచిరాకార ఉన్నవపురవిహార
     రాజగోపాల రాధామనోజఖేల.11