పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉ. శ్రీద సనందనాది మునిసేవితపాద దిగంతకీర్తిసం
     పాద సమస్తభూతపరిపాలవినోద విషాదవల్లికా
     చ్ఛేద ధరాధినాథకుల సింధుసుధామయపాద నృత్తగీ
     తాది వినోద భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!5
ఉ. ఆర్యులకెల్ల మ్రొక్కి వినతాంగుఁడనై రఘునాథభట్టరా
     చార్యుల కంజలెత్తి కవిసత్తములన్‌ వినుతించి కార్యసౌ
     కర్యమెలర్పనొక్క శతకంబొనఁగూర్చి రచింతునేఁడు తా
     త్పర్యమునన్‌ గ్రహింపుమిది దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!6
చ. మసకొని రేఁగుబండ్లకును మౌక్తికముల్‌ వెలబోసినట్లు దు
     ర్వ్యసనముజెంది కావ్యము దురాత్ములకిచ్చితి మోసమయ్యె నా
     రసనకుఁ బూతవృత్తిసుకరంబుగఁ జేకురునట్లు వాక్సుధా
     రసములు చిల్కఁ బద్యముఖరంగమునందు నటింపవయ్య సం
     తసము జెంది భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!7
ఉ. శ్రీరమణీయహార యతసీకుసుమాభశరీర భక్తమం
     దార వికారదూర పరతత్త్వవిహార త్రిలోకచేతనో
     ద్ధార దురంతపాతకవితానవిదూర ఖరాదిదైత్యకాం
     తార కుఠార భద్రగిరి దాశరథీ! కరుణాపయోనిధీ!8
చ. దురితలతాలవిత్ర ఖరదూషణకాననవీతిహోత్ర భూ
     భరణకళావిచిత్ర భవబంధవిమోచనసూత్ర చారువి