పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

     చ్చతురాస్య ప్రముఖామర ప్రణుత కృష్ణా! దేవకీనందనా!83
శా. అన్నంబైనను దక్రమైనఁ దగుతోయంబైన నభ్యాగతుల్‌
     దన్నాశించిన నేమియు న్నిడక యేధర్మంబునుం జేయ కే
     మన్న న్నూరకయుండు జీవశరమర్త్యశ్రేణి జేయ కే
     చన్న న్నేమగు నేమగున్‌ గలుగఁ గృష్ణా! దేవకీనందనా!84
శా. ప్రారబ్ధానుభవంబు దీఱ కపవర్గప్రాప్తి లేదండ్రుగా
     దీరశ్రేష్ఠు లనంతకోటులిఁక నైతే వారికర్మంబులున్‌
     ప్రారబ్ధంబులు గావె ముందఱకు నోభావజ్ఞ సైరించి నా
     ప్రారబ్ధంబులఁ దీర్పవే కరుణఁ గృష్ణా! దేవకీనందనా!85
శా. శ్రీజన్మప్రభుతావిశేషుఁ డగు రాజేంద్రుండు ధీపాలనా
     జ్ఞాజాగ్రత్వనిదానకీర్తియుత రక్షాలక్షణాధీశుఁడై
     రాజిల్లుం బహుకష్టుఁడైన ధరసామ్రాజ్యంబు బాలింపుచో
     నైజంబై తగునా విశేషములు కృష్ణా! దేవకీనందనా!86
మ. సమరద్వేషుల సంగరాంగణమునన్‌ సాధించి సామ్రాజ్య సౌ
     ఖ్యముఁ దాఁగాంచి సహించి చొప్పడు వివేకప్రాజ్ఞతల్గాంచు భూ
     రమణశ్రేష్ఠుఁడు తావకానుచరుఁడై రాణించు శిక్షించు దు
     ష్టమతి భ్రష్టమదాంధ శత్రువుల కృష్ణా! దేవకీనందనా!87