పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

     చింతారత్నముఁ గానలే రిలను దుశ్చిత్తు ల్వృథా వేదవే
     దాంతంబుల్‌ చదువంగ నేమి యగుఁ గృష్ణా! దేవకీనందనా!75
శా. నానావేదపురాణశాస్త్రముల నానందింపఁగా నిత్య మిం
     పౌనార్యు ల్వినుతింప ధార్మికరహస్యంబు ల్విన న్వచ్చునౌ
     మీ నామాంకభవద్వివేకులకు మున్నాశ్చర్యమే సత్వరా
     జ్ఞానాధిక్యము గానిముక్తిఁ గని కృష్ణా! దేవకీనందనా!76
శా. గట్రాలన్‌ బలుకానలన్‌ గుహల గంగాసింధుదేశంబులన్‌
     వట్రాఠావుల దేహమెల్లఁ జెదరన్‌ వర్తించినన్‌ మేరువున్‌
     చుట్రా యేఁబదిమార్లు మెట్టినమనశ్శుద్ధుండు గాకుండినన్‌
     చట్రా వాని ప్రయాస మంతయును గృష్ణా! దేవకీనందనా!77
శా. గంగాజన్మపదాబ్జమందు నభిషేకంబు ల్సదా గాంచెదన్‌
     నంగారార్చనచేసి యేరణమునన్‌ నర్పింతు నంభోధరా
     శృంగారాధిప కౌస్తుభాభరణ యేశృంగారముల్‌ జేతు మీ
     కంగీకారము గాఁగ నాతరమె కృష్ణా! దేవకీనందనా!78
మ. అతిమోహాంధులఁ బాపకర్ముల మహాహంకారులన్‌ దోషదూ
     షితులన్‌ గర్వితదుర్విచారులఁ బ్రశంసింపం [1]బ్రశంసింపఁగా

  1. బ్రపంచవ్యవ, స్థితపర్యాప్తిదినంబు లేగి