పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శ్రీరస్తు

పాలకురికి సోమనాథకవివిరచిత

వృషాధిపశతకము

ఉ. శ్రీగురులింగమూర్తి! సువిశేష మహోజ్జ్వలకీర్తి! సత్క్రియో
     ద్యోగ కళాప్రపూర్తి! యవధూత పునర్భవజార్తి! పాలితా
     భ్యాగత సంశ్రితార్ధి కవిపండితగాయక చక్రవర్తి! దే
     వా! గతి నీవె మాకు బసవా! బసవా! బసవా! వృషాధిపా!1
చ. ప్రమథవిలోల! భక్తపరిపాల ధురంధరశీల! సంతతా
     స్తమిత సమస్తదేహ గుణజాల! సుఖప్రదలీల! లింగ జం
     గమ మహిమానుపాల! గతకాల సమంచిత నాదమూల! దే
     వ మము భరింపుమయ్య బసవా! బసవా! బసవా! వృషాధిపా! 2
ఉ. అప్రతిమప్రతాప! సముదంచిత నాదకళాకలాప! దీ
     ప్త ప్రమథస్వరూప! శివభక్తగణాత్మ గతప్రదీప! ధూ
     త ప్రబలేక్షుచాప! విగతప్రకటాఖిలపాప లింగ త
     త్త్వప్రద! నీవె దిక్కు బసవా! బసవా! బసవా! వృషాధిపా!3
ఉ. భక్తిరసాభిషిక్త! భవపాశవితాన విముక్త! జంగమా
     సక్త! దయాభిషిక్త! తనుసంగతసౌఖ్యవిరక్త! సంతతో