పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


                    నిశాముఖము

మాటునం జాటువదియెం, గాశ్మీరపరాగచ్చటాభాసురం బైన సంధ్యారాగంబు నింగియింగిలీకంబునం బెట్టి క్రీడోద్దూటధూర్జటిజటాజూటవల్లీమతల్లి కామల్లి కాకోరకా కారంబులై తారకంబ్లు వియత్తలంబునదళతళవెలిందె. విభావరీఉరంధ్రీ కర్ణపూరచాం పేయకుసుమసాదృశ్య సౌభాగ్యసంవత్సం పాదలంపటంబులై భువనప్రదేశంబులు ప్రకాశించె. నెఱసంజయు మనమనకవి చీకట్లునుంగలసి దిక్సౌధకూట వాటీనికురుంబంబుల వ్రేల విదిచిన కురువిందపూసలపేరునుంబోలె పొలుపు మిగిలె నప్పుడు గొవిందశర్మ గొధూలిలగ్నంబున నార్యవాటిక బ్రవేశించి కామ మంజరీచౌర్యరతివిహారసంకేతస్థలంబు లైనరధ్యాముఖిశివచత్వరప్రపామంటపంబులు విలోకించుదు, గులటాపాలరిలకంబులకుం గుంటెనకత్తియలగు కొత్తెమజంగమ బోడితలకంబ్లకుం గుంటెనకత్తియ బగు కొత్తెమజంగమ బోదితలకుంగ్రేగమ్టిచూపునన్నదనరాక యెఱింగింపుచు, సవ్వేశకుం జూడ గూడ వివిక్తంబునుం, బూర్వారిచితంబునుం, బురుషశూన్యంబును, వివాహ కాలోచితవృత్తస్తనభారవివిధనిలాసవిప్రవనకన్యాయసనాధంబును, విశ్రామస్థలంబును వైన యొక్క తమ్మడిసానిమందిరంబున విడిసి, తనరాత దేవయాత్ర మిషంబున అప్పూజరివిధవచేత నెఱింగింపం బంచి, వీరభద్రేశ్వరస్థానంబు వెనుక బొడ్డనబావియందు గృత సంద్యావందనుండై నిజాంతర్గతంబున