పుట:2015.333901.Kridabhimanamu.pdf/301

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సందేహింపక గొఱిగిం
సందగు నీజఱభిజుట్టు వట్టి రయమునన్ 269
గీ. ముక్కుసొణబుదాకను జెక్కు బొకటి
   బోసినోరుగ బం డ్లూడబొడుచు టోకటి
   గూబ లంటంగ జెవిదోయి గొయు టొకటి
  లంజెతల్లి యెనర్చుకల్లలకు శిక్ష 270
వ. కాకుం దోచినధర్మంబు జెప్పితిమి. యధాపరాధం
   బుగా నీయాధమజాతిని దండింపుడు మఱియు నొక్క
   విన్నపంబు 271
మ.స్మరధివ్యాగమకోవిదుల్ మదనశి
             క్షాతంత్రవిద్యావిదుల్
   సురతారంభమహాద్వరప్రవణు లి
                 చ్చో నుందువేశ్యావరుల్
  తిరమై నాకు ననుజ్ఞ యిం డిపుడు (తా
        ర్తీయీకమై యెప్పున?)
  ప్పురుషార్థంబు నెఱుంగబోయెద బున
        ర్భూభామినీవాటికిన్ 272
    (ఇక్కడకు గొంత గ్రంధపాతమయి యుందును)

                          నిశాముఖము
వ.అనంతరంభు బాస్వంతుండు వరుణరాజశుద్ధాంతకాంతా
   వివాసమాణీక్యద్ర్పణంబై చరమగిరికటకకాననంబు