పుట:2015.328620.Musalamma-Maranam.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
23
ముసలమ్మ మరణము

సీ. కన్నెఱ్ఱవారిన ఖరకరోదయకాల
       మల్లనమ్రింగు జాబిల్లియనగ
    జ్వలద్గ్ని శిఖలపై నెలనవ్వుతో బోవు
        ధాత్రీ మహాదేవి తనయ యనంగ
కెందారమరలబారు సుందరమగు లీల
      నల్లనల్లన జొచ్చు నంచ యనగ
కాల మహాస్వర్ణ కారకుం దగ్నిలో
      గరంగించు బంగారు కణికయనగ
గీ. ప్రళయ కాలానల ప్రభాభాసురోగ్ర
   రంగ దుత్తుంగ భంగ సంవ్రాతములకు
   గలక నొందక, దరహాస మలర, మంద
   మందగతి బోయి, చొచ్చె నమ్మగువనీట. 104

గీ. ఇచట నస్తమించి యునుడు పశ్చిమగోళ
    మందు వెలుగు గాదె? యట్టెదేవ
    భువనమునను బొలుచు ముసలమ్మ యాంధ్రభా
    షాభిరంజనిం దయగను గాత. 105

ఏ. శివమై, చిన్మయమై, యఖండమయి, యర్చిన్మంతమై, నిత్యమై,
    భవపాధోనిధినావౌయై, మునిజనప్రాణంబునై, యద్బుతా
    ర్ణవమై, నామనికారరూపరహిత ప్రాశస్త్యమై, వెల్గు వి
    ష్ణు విరించీశ్వరనాధతత్త్వము మమున్ శోణ్భిల్లంగా జేయుతన్.

ఏ. ఇది కట్టమంచి నివాసం, డార్యజన మైత్రీచ్చాభిరాముండు, ధ
    ర్మదయాశోభిత పాకనాటికుల సుబ్ర్రహ్మణ్య పుత్రుండు, దు
     ర్మదదూరుండును, ప్రీతబంధుండవు రామస్తామికిన్ స్వీకృతుం,
     డుదితామోదముమై రచించె నిహితప్రోత్సాహ సాహాయ్యుడై.