పుట:1857 ముస్లింలు.pdf/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


51.

of AP, Hyderabad, 1956. The Freedom Struggle in Andhra Pradesh (Andhra), Volumes I, II, III, IV, Govt. of AP, Hyderabad, 1997.

52.

Freedom Movement in Hyderabad, Veldurthi Manik Rao, govt. of India Publications, New Delhi, 1989.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

From Plassey to Partition, Sekhar Bandyopadhyay, Orient Longman, New Delhi, 2004. Freedom Movement In India, Volumes I, II, and III, Dr. Tara Chand, Govt. of India Publications, New Delhi, 1992. Rise of Muslims in Indin Politics, Dr. Rafiq zakaria, Mumbai, 1986. Mediaeval India Under Mohammedan Rule, (AD. 712-1764), Stanley Lane-Poole, A Universal Publications, Delhi, 1963 A Survey of Indian History, KM Panikkar, Asia Publishing Hours, Bombay. A Cultural History of India, Al Basham, OUP, Roots of Communalism In India, MAK Siddiqui, Abadi Publications, Culcutta, 1999.Communalisam, Rampunyani, BSFC, Mumbai, 2005 The Saffron Agenda in Education, Sahamath New Delhi, 2001 Prejudices and Myths That feed Communalism X-rayed, AB Bardhan, CPI Publicatios, New Delhi, 1993. Against Communalisation of Education, Shamath And Sabarang.Com, New Delhi, 2001. History of Freedom Movement 1857-1947, Subhash C Kashyap, National Publishing House, New Delhi, 1990. Marx and Engels on 1857, CPI Publications, New Delhi, 2007 1857 In our History, CPI Publications, New Delhi, 2007

ఆంగ్ల పత్రికలు ó 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

Front Line, Fortnightly, June 16-29, 2007, Chennai Economic and Political Weekly, May12, 2007, Mumbai, The Milli Gazrttee, Fortnightly, 16-31, May 2007, New Delhi, Radiance, Views Weekly, 31 Aug-6 Sept., 2003, New Dekhi, The Voice of People Awakening, Feb. 1998 Issue, Mumbai Indian Express, Daily, 13-8-1995, Vijayawada Aman, Edited by Dr. Asghr Ali Engineer, Aug. 1994 Deccen Chronicle, Daily, 1-10-2006. Radiance Views Weekly, Spl. Issue on 1857 Uprising, 31 Dec.2006-6 Jan. 2007. Kurukshetra, Monthly, May 2007, New Delhi. The Hindu, Daily November 8, 2007, Vijayawada. 297