పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ర్వర్తనాద్యంతమున్ దెల్సి - సత్తావకీనాజ్ఞ గావించియున్నంతలో - రాక్షసారాతులన్ భీతులన్ సద్గుణో పేతులన్ లోక విఖ్యాతులన్ బ్రోవగాబూని - నీ వాదశస్యందనాధీశుపూబోడి గర్భంబునం బుట్టి - కైకేయి పుత్రుండు సౌమిత్రి శత్రుఘ్నులుం గొల్వగా - బ్రహ్మచర్యాశ్రమం బొంది - బాల్యాంచిత క్రీడ గావింపుచుండండ - గాధేయ డేతెంచగా - రాఘవుండేగి - యమ్మునికిన్న్ ంరొక్కి తోడ్తెచ్చి - సింహాసనంబిచ్చి - సేవించి - పూజించి - నేవేమి గాంక్షింప