పుట:10049upanyaasans033612mbp.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


         సర్వపాప ప్రణాశనీ|
         భక్తి మద్భి: కృతంకమన్
         సఫలం స్యాన్మహీపతే

హే మహీపతే= ఓ రాజా, నృణామ్=నరులకు, విష్ణో:- అంతటవ్యాపించియున్న భగవంతునియొక్క, సర్వపాప ప్రణాశనీ=సమస్త పాపంబులను నశింపజేయు, భక్తి:=భక్తి, పరా=శ్రేష్ఠమైనది-భక్తిమద్చి:=భక్తిగలవాలచే, కృతమ్=చేయబడిన, కర్మ=పని, సహలమ్=ఫలవంతమైనది, స్యాత్ =అగును.

                      పునశ్చ.
      యే భినద్దన్తి నామాని
     హరే శ్శ్రుత్వా తిహషిన్ తా:|
     రోమాంచిత శరీరాశ్చ
     తేవై భాగవతొత్తమా:

యే= ఎవ్వరు, హారేశ= హరియొక్క, నా