పుట:10049upanyaasans033612mbp.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ర్తమానములో హిందువులు ప్రవర్తింపు
చున్నారుగదా.
    ఇవియును అతని ప్రియకార్య సాధన
ములే కదా.
   ఇంక లౌకికులనుగుఱించిఆలోచింతము.
మనకు భగవంతుడు ఇంద్రియముల నిచ్చి
వివేకమునుగూడనిచ్చియున్నాడు.
                      కఠోపనిషత్తు
      యస్తు విజ్ఞానవాన్ భవతి
      యుక్తేన మనసా సదా !
      సస్యేంద్రియాణి వశ్యాని
      సదశ్వాఇవ సారధే:||
యస్తు= ఎవ్వడు, విజ్ఞానవాక్ = వివేకి
యును, సదా= ఎల్లప్పుడును, యుక్తేన
మనసా= యుక్తమైన మనస్సుతో గూడు
గొనినవాడును, భవతి=అగుచున్నాడో, త
స్య= వానియొక్క, ఇంద్రియాణి= ఇం