పుట:10031upanishhats033596mbp.pdf/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
                             (3)
కిమిదిమహో సుమహిమన్ 70
కొనవలయు వేదాంత ఘనసారమున్ 4
కొనునేయమృతత్వము 107
కోలాహలములు చేసెదరేలా 3
ఖేదమేలా మఱిమోదమేలా 50
గతియని తలఁచితేఁ 10
చింతసేయనే నెంతవాఁడ 14
జగన్నాటక లీలా 94
జయదయానిధే హేదేవ 87
తరింపవలయుఁజుమీ 13
తలంపుననెదేవా 62
తెలియవలయుఁదిరముగా 5
తెలియవలెన్ పరమార్థంబున్ 84
తెలియుఁడీపరతత్త్వంబిందే 29
దేవదేవనీకేవందనములు 79
దేవమహానుభావకావవే 95
దేవాధిదేవనిన్నే సేవింతునయ్య 64
దేవుని నెవ్వఁడు దెలియుచున్నాఁడు 8
దొరకునునే ఒరులకునిది 25
ధీరాద్భుతచరితమహోధార 88
నమ్మి జగన్నాధఁగొల్వరే 36