పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

27

కాళిదాస చరిత్ర

ద్దయే, దువ్తరత్నోర్మికాదీధితిస్తోమ సంధ్యాయమానాంగులీపల్ల వోద్యున్నభేందు ప్రభామండలే! పోల్లసత్కుండలే, తారకారాజనీకాశహారా నళిస్మేరచారుస్తరాభోగభారానామన్మధ్యవల్లీకళీచ్చేద వీచీ సముల్లాస సందర్శితాకారా సౌందర్యరత్నాకరే ! శ్రీకరే, హేమకుంభోపమోత్తుంగరక్షోజభారాననమ్రే ! త్రిలోకాననమ్రే, లసద్వృత్త గంభీరనాభీసరిత్తీరశైనాల శంకాకారశ్యామరోమావళీహుషణే! మంజుసంభాషణే, చారుశింజ్ససింజత్కటీసూత్రనిర్శర్జ్వతానంగలీలా ధనుశ్భింజనీడంబరే దివ్యరత్నాంబరే, పద్మరాగోల్లసన్మే ఖలాభాస్వర రోణిశోభాజిత స్వర్గభూభృత్తలే! చంద్రికాలీతలే, వికసితరవకివకింశుకాత్యామ్రది వ్యాంకుశచ్చన్నచారూతోభపరాభూతసింధూరశోణాయ మానేంద్ర మాతంగహస్తార్గతే! శ్యామలే, కోమలస్నిగ్ధనీలోత్పాది తానంగ తూణీరశంకాకరోద్గానజ సంజాతదూర్వాంకురాశంకసారంగ సంయోగరంఖన్నఖేందూజ్వలే! ప్రోజ్వలే,దేవి దేవశ గైత్యేశయక్షేశ భూతేశనాగిణీకోణేశనాయ్యగ్ని మాణిక్య సంఘృష్ట బాలాతపోద్ధామ లాశవిత కారుణ్యలక్ష్మిగృహీ తాంఘ్రిపద్మద్వయే, అద్వయే, సురుచిర నవరత్నసీనస్ధితే! సుస్ధితే, శంఖపద్మద్వయోనాశ్రితే ఆశ్రుతే, దేవిదుర్గాననటుక్షెత్రపాలై ర్యుతే మత్తమతంగకన్యాసమూహాన్వితే భైరవైరష్ట భీర్వేష్టితే దేవినామాదిభిన్న శ్రితేలక్ష్మ్యాది శక్త్వష్టకాత్సే వితే! భైరవిష్టభిర్వేష్టితే దేవినామాదిబిస్స శ్రితేలక్ష్మ్యాది శక్త్వష్టకాత్సే వితే! భైరవీసంనృతె, పంచబాణేన! రత్నాచసంభావితే! ప్రీతిశక్త్యావసంతేన! వానందితే! భక్తిబాజాంపరంశ్రేయసే! కల్పనే! చందనామోంసాభ్రాజనే ! యోగినాంమానసేధ్యాయనే! గీతవిద్యాదియోగాతితృష్టేనకృష్ణేన! సంపూజ్యసే! భక్తి మచ్చేతసావేధసాస్తూయపే! విశ్వహృద్యేనవిద్యాధరైర్గీయసే! యక్షగంధర్వ సిద్దాంగనా మండలైర్మండితే! సర్వసౌభాగ్యవారాంధావతీభి! ర్వభూభిస్సురాణాం