పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________


మొగించినందున నీ మహాకవి యగ్నివర్లునికి సమకాలికుఁడై యుండ వచ్చుననియు, నగ్నిసగ్గుఁ:ను క్రీస్తుపూర్వ 'మెనిమిదవ శతాబ్దమువాడు గావున కాళిదాసు కూడ క్రీII పూII ఎనిమిదవ శతాబ్దమువాఁడై యుండు సనీయు గోకరనిరి. కాళీదాసు మాళవశక న నారంభించిన విక్రమారుని యాస్థానమువాఁడని నవరత్నములను వివరించు శ్లోకమువలన దెలియ వచ్చుచున్న ది. కావునను, మాళ దశకము క్రీII పూ 58 సంll ప్రారంభ మగుటను కాళ్ళ దాసు క్రీII పూ 53 సంవత్సరముల ప్రాంతములపోడని యింకోక గనిరి. సh న స 15మున విక్రమార్లుఁడను రాజే లేఁడనియు, సోకులను కోరూ యుద్ధములో జయించిన విక్రమాదిత్యుఁడే కాళిదాసు ప్రభువగు ఏకమారుఁడనియు, ఈ యుద్దము క్రీ|| శ 544 సం||రములో జరిగియుండుట చేత కాళిదాసు క్రీ శ ఆజనశతాబ్దమువాఁ డనియు మజ యొక రని. కాళిదాసు భోజమహారాజు సొస్థానములోనివాఁడను ప్రతీతి ననుసరించి కొండజాతఁడు ; కీ|| శ | పదునొకండవ శతాబ్దముపోఁ డని వాసిరి ఇక ను ని ప్లే యిరు లితహారపత్తులఁ దెలిపి యితర కాలములను నిరూపించియున్నారు. ఈ గీతిగా గోళిదాసు క్రీస్తు పూర్వము - ఎనిమిదవశతాబ్దమునుండి క్రీస్తుతరువాత పదునొకండవ శతాబ్దము నటినుసు గల పదు నెనిమిదేళ తాబ్దముల మధ్య కాలములో నుండీనటుమా, తము గుడికి జారెను దూరముగా నొక నిర్ధారణ చేయ వలసి యేయున్నదిగాని మతి యొక దారి కానరానట్లుతోచుచున్నది. కానీ, ఋ మహాకవి సయొక కాలమువాఁడు కోడని యే చెప్పవలెను. కాళిదో సెప్పుడు జన్మించినను ఆతనియం దార్యసాం పదాయములును, ఆర్యుల మానససౌందర్యమును మూర్తీభవించియుండుట చే సొర్వజూతి యెన్నడు ప్రభవించినదో యప్పుడే, కవి జనన మొందెననియు, ఆతఁడు ఏ పదు నొక ండవశతాబ్దముననో యంతరించ లేదనియు, ఆర్యజాతి భూమిపై నిలిచి చేస్తున్నన్నాళ్లు, అతని శాకుంతలాదిమహా గ్రంధములఁజదివి యానంచంపం