పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ఉపోద్ఘాతము

గడ్యచక్రవర్తు లను ఓరకమునకు తమ గ్రంథరాజమ: లచే సంతయుఁ బౌ తులయిన ! బహ్మ శ్రీ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహము పంతులుగారి కృతిక, పోదా తము వ్రాయఁ?నట సూర్యుచూపించుట కే ది వీ టీ వెలిగించునట్టిపనియని వేగుగఁ జెప్ప నక్కజ లేదు. కాని, ఈ పుస్తక ప్రకాశకులు నన్ను కొరియుండుట చేతను, కాలిదాస మహాకవి సార్వభౌముని వృత్తాంతమును దెలుపు Xథ మగుటచేతను, శ్రీ లక్ష్మీనరసింహముగారి కృతికి ప్రేక పోయుటయే గౌరవదాయకమగుటచేతను నేనీపనికి: బూనికోటిని,

మన పూర్వక నీశ్వరులనుగూర్చిన చరి తవిషయములు మన కంతగా కానరాకుండుట చాల విచారకరము. అందును లోకమునంతటినీ గమ కవితామృతమున చొక్కింప జేసిన కాళిదాసాది మహాకవుల గో' తెలిసికొనఁగలుగుటకు వలయు సాధనము లేకుండుట కడుంగడు శోచనీయముగదా. | 'ఆూళిదాసే కాలమువాఁడు ! అన్న విషయముం \"ర్చి : డినులును చరిత్ర ప్రియులును తరవితర్కములను చేయుచున్నారు. రఘువంశ కావ్యము చివర

"తం భావాయ , ప్రసవ సమయాకాం -నాం ! ప్రజానా

మంతర్దూఢం ఓ తీరివ నభో భీజముష్టిం గధానా

మాలై స్వార్థం స్థవిర సచివై క్షేమసింహాసనస్థా

రాజ్జీ రాజ్యం విధివ దశిమ ద్భక్తురవ్యాహతాజఙ్ఞా

అనివ్రాయుచు కాళిదాసు అగ్ని వర్ణుని భార్య గర్భమందుండిన శిశువుతో రఘుకులముగల , దాను జెప్పఁదలచిన రాజుల పేర్లను పరిసమా