పుట:హరివంశము.pdf/576

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

528

హరివంశము

     సురులకు నభీష్టభోజన, పరిణతి సేయునది భీష్మపర్వసమాప్తిన్.317
క. మనుజేంద్ర ద్రోణపర్వం, బునకడకట ధరణిదేవముఖ్యులకుం గో
     రినకుడు పమర్చి బాణా, సనశరకౌక్షేయకము లొసంగఁగ వలయున్.318
తే. కర్ణపర్వంబు దా విని కడను నగ్ర, జన్ములకు నన్న మిడునది శల్యపర్వ
     మున నవూపమోదకఘృతభూరి యైన, యంచితాహారకల్పన మర్హ మనఘ.319
క. ఘృతముద్గసూపబహుళం, బతులితభోజనము సౌప్తికాంతంబున స
     న్మతి నొడఁగూర్చి ధరాదే, వతలకుఁ బరితృప్తి చేయవలయుం బ్రీతిన్.320
క. స్త్రీపర్వంబున రత్నము, లోపి తొలుత నిచ్చి బ్రాహణోత్తమతతికిన్
     భూపాల నేమ మొప్ప మ, హాపూర్తిగఁ గుడువఁబెట్టునది కడుభక్తిన్.321
తే. శాంతిపర్వము నానుశాసనికము మఱి, పూర్ణ మైనప్పు డాజ్యసంపూర్ణవృద్ధి
     మృదుహవిష్యాన్న మిడునది మేదినీసు, పర్వులకు భవ్యదక్షిణపూర్వకముగ.322
తే. వరుస నశ్వమేధాశ్రమవాసపర్వ, యుగ్మమున భక్ష్యభోజ్యాదియుక్తవాంఛి
     తాన్నమును హవిష్యంబు నింపారఁ గుడుచు, వారు ధారుణిదేవతావర్యు లెలమి.323
క. అనులేపములును మాల్యము, లును వస్త్రమ్ములును నిచ్చి లోకోత్తరభో
     జన మిడునది దగ మౌసల, మునఁ దక్కిన రెండుపర్వముల సదృశముగన్.324
క. సరసఘృతశర్కరాయుత, పరమాన్నంబులను భక్ష్యపానములఁ గడున్
     బరితుష్టిఁ జేయవలయును, హరివంశము భక్తి విని మహాద్విజతతికిన్.325
తే. ఎన్నివరుసలు విన్నను నిట్ల చేయు, టొప్పుఁ బ్రతిపర్వమున విశేషోత్సవములు
     భారతం బంతయును విని భరతవర్య, బ్రాహ్మణులపూజ యాచరింపంగ వలయు.326
సీ. వేదవేద్యులు ధర్మవిదులుసు నగువిప్రవరులు దానును శుక్లవస్త్రగంధ
     మాల్యవిభూషణమహనీయుఁడై కర్త సముఁడును శుచియునై యమరు నెలవు
     నందు దుకూలాంబరాస్తరణంబున సంహితాపుస్తకసంచయంబు
     లోలి నన్నియు నిడి యొక్కట యర్చించి యంతట నైవేద్య మర్పితంబు
తే. సేసి కాంచనరత్నదక్షిణల నిచ్చి, నరుని నారాయణుని సర్వసురుల నధిక
     భక్తి గీర్తింప వాచకప్రవరుఁ బిలిచి, కొంతయొకచాయ సదివించుకొనఁగవలయు.327
వ. ఇట్లు పూజావిధి సమగ్రంబు గావించి.328
చ. దివముననుండి దేవతలు దివ్యము లైననిజాంశజన్మముల్
     భువి గలిగించి భూరి యగుభూభరముం దొలఁగింప భారతా
     హవకరు లైరి గావునఁ దదర్చనరూపము గాఁగ భారత
     శ్రవణవిధాయి చేయునది సత్క్రియతో బహుదానధర్మముల్.329
చ. నిజవిభవానురూపముగ నిర్మలరత్నసువర్ణరౌప్యస
     ద్గజరథవాజిగోతతులు కన్యలు దాసులు భూగృహాంబర
     వ్రజములు నిండియున్ దనకు వాంఛిత మెయ్యది యెద్ది యుత్తమం
     బజితభుజాఢ్య యన్నియును నంచితయోగ్యుల కిచ్చు టొప్పగున్.330