పుట:హరివంశము.pdf/560

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

512

హరివంశము

క. అసురులదెస నీతేజము, ప్రసారితము జేసి మగుడఁబడు టొప్పునె యిం
     కసమానశౌర్య క్రమ్మఱ, మసఁగుము రక్షింపు మమరమండలిఁ గరుణన్.169
చ. అనిన సురేజ్యువాక్యరస మాజ్యహుతంబుగఁ బేర్చి క్రమఱం
     గనలి కృశానుఁ డుద్ధతశిఖాతతి నెప్పటియట్ల దైత్యవా
     హినులపయిం బ్రకానుగతి నేపెసలారె వినష్టమాయు లై
     దనుజులు వీఁగి రెంతయు ముదంబునఁ బొంగిరి దేవపుంగవుల్.170
వ. అప్పుడు ప్రహ్లాదుండు బలీంద్రుపాలికిం జని సబహుమానంబుగా నతని కి ట్లనియె.171
సీ. నీతపం బెద మెచ్చి నిఖిలలోకేశ్వరుం డెంతయుఁ గరుణ నీ కిచ్చె వరము
     లింద్రత్వ మగ్నిత్వ మిందుత్వ మర్కత్వ మర్కతనూజత్వ మబ్ధిపత్వ
     మర్ధేశ్వరత్వ మి ట్లమరినప్రభుతలు నణిమాదిసిద్ధులు నాహవమున
     నపరాజితత్వంబు నమృతత్వమును మహాయోగీశ్వరత్వంబు నుదితయశము
తే. లైనయవియెల్లఁ గలుగ దైత్యాపజయముఁ, జూచుచుండంగఁ దగునె దదాహవమున
     నమరపతి నోర్చి తద్రాజ్య మపహరించి, సత్యముగఁ జేయు మజువాణి సత్యధుర్య.172
చ. అని తెలుపంగ నాత్మ మహిమాతిశయం బఖిలంబు తెల్లగాఁ
     గని దనుజేంద్రుఁ డాజిజయకౌతుక మాకృతి కెల్ల భూషయై
     పెను పొనరింప నప్టు గిరిభేదిరథంబునకై రథంబు చ
     య్యన నడవంగ సూతుఁ బ్రియమారఁగఁ బంచె నుదగ్రదర్పుఁడై .173
క. ఆతనియుద్యోగము గని, దైతేయబలంబు మగుడఁ దద్దయుఁ గడఁకల్
     చేతోగతు లొందఁగ నభి, యాతిహననకాంక్షఁ గూడె నాటోపమునన్.174

ఇంద్రబలీంద్రులకు ద్వంద్వయుద్ధంబు సుప్రసిద్ధంబుగా జరుగుట

వ. ఇట్లు సైన్యసమేతుం డై నడచు బలీంద్రునకుఁ బ్రశస్తమృగపక్షికులంబు లను
     కూలగమనవిచేష్టితరుతంబుల నభిమతంబు సిద్ధించుట దెలిపె నాంగికంబు లగు
     మంగళసూచకంబు లెన్ని యన్నియుం గలిగే వివిధసత్కారసంతర్పితు లగుధరణీ
     సురులు వీర్యవంతంబు లగుమంత్రంబులు జపియించుచు జయం బాశాసించి
     రతండు సర్వదిశల దరికొని ప్రబ్బుహుతాశనువిజృంభణం బంతంతం జూచి
     యెంతయుఁ గలంగినను మహత్త్వంబున సదోద్రిక్తంబులు నుద్యుక్తంబులు నగు
     నసురవర్గంబు లనర్గళభంగిం దొడరి యనిమిషులం దాఁకె నప్పుడు.175
మ. తన బాణావళి సర్వదిక్కుల సముద్యద్రశ్మిజాలంబుల
     ట్లనుబద్ధోద్ధతిఁ బర్వఁగాఁ బ్రళయకాలార్కుండపోలెన్ రయం
     బున నేతెంచుబలీంద్రుఁ జూచి భయసమ్మూఢాత్ములై కన్కనిం
     జని రొక్కండను నిల్వలేక దివిజుల్ శక్రాంతకక్షోణికిన్.176