పుట:హరివంశము.pdf/555

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 10.

507

తే. తొంటిరణములఁ జచ్చి పుత్రులు గలిగియు, లేనివారయి యున్నట్టి దానవులకు
     నేఁడు మార్తుర నెత్తురునీటఁ బలల, పిండములు గల్గుఁగాత సంప్రీతవిధులు.126
మ. బలపాదక్షతి మిఱ్ఱుఁ బల్లము సమభావంబునం బొంది ని
     ర్గళదస్రోదకసేకముం బడసి మాంగల్యస్థితిం బొల్చు భూ
     స్థలిపై నేఁడు శయించుఁగాత బలవత్కాకోలకల్పానలో
     జ్జ్వలమత్సాయకసర్పదష్టదివిషత్సంభూతతుంగాంగముల్.127
ఉ. తప్పులు వెట్టివెట్టి వివిధం బగుప్రాణిగణంబు నొక్కమై
     ముప్పిరిగొన్న దర్పబలమోహము లెందునుఁ బట్ట లేక వే
     యొప్పములం బొరిం బఱుచు నుధ్ధతుఁ బ్రేతపతిన్ వధించి నేఁ
     డొప్పుగ విశ్వముం బ్రియరసోత్కటలీలఁ దలిర్పఁ జేసెదన్.128
ఉ. అక్షయబాణతూణములు నగ్రిమకార్ముకముం దపంబునన్
     లక్షణయుక్తితోఁ బడసినాఁడ బలీంద్రుని ప్రీతిచేఁతకై
     శిక్షితవిద్య యంతయు బ్రసిద్ధిగఁ జూపెద నేఁడు నేను దు
     ష్ప్రేక్షుఁడ నయ్యెదన్ సురల నెవ్వరు శక్తులు న న్నెదుర్పఁగన్.129
ఉ. మీరును నేవిచారములు మిన్నక సేయక తెంపు మీఱ నా
     చేరువ రండు గెల్చుటకు శ్రీయును గీర్తియు ముక్తియున్ దుదిం
     జేరు రణప్రయత్నవిధి నెన్నటిఁబోవునె యజ్ఞదానసం
     భారఫలంబులున్ సదృశభంగులె వీరులు పొందు పేర్మికిన్.130
తే. అనిన నందఱుఁ దగుభంగి నతఁడు మెచ్చ, విక్రమోక్తులు బహుభంగి విస్తరించి
     రమ్మహాసేన యొప్పె మేఘాభిగమవి, వర్ధితామరతటినీప్రవాహలీల.131
సీ. ప్రహ్లాదతనయులు బహువిధాయుధకళాకుశలులు నిగమాదివిశదవిద్య
     లన్నిటఁ బారగు లధ్వంశతయాజు లంచితసత్యశౌచాభిరతులు
     బ్రాహ్మణప్రియులు సత్పాత్రమహాదాను లహితనిర్మథనకర్మైకధుర్యు
     లెందఱేఁ గలరు వా రెల్ల నప్పుడు సితగంధమాల్యాంబరకనకరత్న
తే. భూషితాంగులై కైదువుల్ పొలుపుమిగులఁ, గరిహయస్యందనోదీర్ణగతు లెసంగ
     వచ్చి తండ్రికిఁ బొడసూపి యచ్చెరువగు, తెగువ వాలిరి మూఁక లుత్సేక మొంద.132
వ. ఇట్లు చుట్టి బెట్టిదంపుటురవడిం బేర్చు కార్చిచ్చుకరణి నడరి దనుజబలంబు వైవ
     స్వతసైన్యంబు తొడరి తలపడియె ప్రహ్లాదుడు సేనలకుం దలకడచి యెక్క
     డెక్కడ యని యక్కమలమిత్రపుత్రునిం దాఁకి యుక్కునం బెక్కమ్ములం
     బొదివె జముని పరివారం బగు వివిధవ్యాధిసముదయంబు సాకారం బై కింకర
     నికరంబు మున్నుగాఁ బగతురం దొడరి పెనంగం దొడంగె నప్పుడు.133