పుట:హరివంశము.pdf/549

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 10.

501

వ. అయ్యవసరంబునం బులోముండు మన్నించు దైత్యు లేడ్వు రతనికిం దలకడచి
     వాయుదేవునిపై ననేకాస్త్రశస్త్రంబులు ప్రయోగించుచుఁ గదిసిన నమ్మహా
     బలుండు నిజబలంబు ప్రబలవేగనిపాతంబున నుద్యోతింప నుఱికి.82
తే. ఎడమచేత వి ల్లుండంగ నితరబాహు, ముష్టి నమ్మహాదనుజులమూర్ధతలము
     లేడు దాఁకింప నొక్కట యిల సలింపఁ, బడిరి నవరంధ్రముల నెత్తు రడరి మఱియు.83
వ. మహాబలుండు పూర్వభంగి నిలుకడన నిలిచి కార్ముకవిస్తారంబు ఘోరంబుగా
     నేయం దొడంగినం గినిసి పులోముని యిరుగెలంకుల నున్న యసుర లనేకులు
     రథగజాశ్వసంకులంబుగా నడరి యంబుదంబులు పర్వతంబుం బొదువు భంగిం
     బవను నిరోధించి తదీయవిక్రమంబున నొక్కముహూర్తంబున సైన్యసమేతు లై
     మ్రగ్గినం గరులు గూలినచోట్లు శుండాఖండదంతచ్ఛేదకుంభకర్పరంబులు బెర
     సిన విస్ఫురితఘంటావిభిన్నకక్ష్యావికీర్ణతోమరాంకుశంబులును హయంబులు మడి
     సినయెడలు నిర్ఫిన్నోదరనిర్దళితస్కంధనికృత్తచరణంబులతోడం గూడి పగిలిన
     పల్యాణకృపాణపర్యసనంబులును రథంబులు సమసిన ఠావులు భగ్నాక్షశకలిత
     రథాంగవిఘటితత్రివేణుకంబులు గలసి కనత్కేతుచ్ఛత్రకూబరధనుస్తూణీరశక
     లంబులును దంతురంబు లయి నిపతితవసామాంసమస్తిష్కభారంబు లగురుధిర
     పూరంబులు భీరుభయావహంబులు శూరప్రమోదసంపాదకంబులు నయ్యె నివ్వి
     ధంబున నవ్వీరుం డెనమన్నూఱు దైత్యనాయకుల సమయించి జయంబుగొని
     యొక్కదెస దెఱపి సేసి యాకసంబున నిజేచ్ఛం జనియె నతని పోయిన త్రోవ
     వాయుపథంబన నెందును నేర్పడి సిద్ధసంచారయోగ్యం బై యుల్లసిల్లు.84
సీ. వినుము హయగ్రీవుఁ డనుపమశౌర్యుండు పూషు నత్యుద్భటరోషదృష్టిఁ
     గనుఁగొని సంధానకర్షణభేదంబు నిశ్చయింపఁగ రానినిర్భరంపు
     రయమునఁ గార్ముకభ్రమణంబు నెరయంగ నగ్నిమండలమున నమరుమంట
     లివి యనఁ దగుతూపు లెన్నంగఁ బెక్కులు పరఁగించి పూషునిఁ బ్రక్షతాంగుఁ
తే. జేయ నాతఁడు ధైర్యంబు సిక్కఁబట్టి, తనదుపెంపును బేరును దలఁచి నిలిచి
     యహితుఁ బ్రతిబాణముల నొంచునగ్గలికకు, నద్భుతము నొంది రుభయసైన్యములవారు.85
ఉ. ఒండొరు నేయుసాయకము లుక్కున నిద్దఱు ద్రుంపఁగా సము
     చ్చండములై కరం బెసఁగుశబ్దములున్ వెసఁ దాఁకి క్రొమ్మొనల్
     మండగ నుజ్జ్వలోల్కములమాడ్కిఁ దలిర్చు మహోగ్రకీలలు
     న్నిండి వియద్దిగంతధరణీతలమధ్యము మ్రింగె సర్వమున్.86