పుట:హరివంశము.pdf/547

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 10.

499

వ. ధ్రువవ్యతిరిక్తు లయిన యయ్యిద్దఱుమీఁదం బఱతెంచినం గని యడ్డంబు వచ్చి
     ధ్రువుండు దానును గదాపాణి యై రథంబు డిగ్గి యసురం దలపడియె నమ్మహా
     వీరద్వయంబు శుండాదండచండం బగువేదండయుగళంబు తెఱఁగునఁ బటు
     సటాటోపదీపితం బగుమృగేంద్రయుగ్మంబు విధంబునం బెద్దయుం బ్రొద్దు గదలం
     బోరాడి గద లొండొంటిం దాఁకి విఱిగినం గృహణఫలకపాణు లై యేటు
     లాడి కృపాణఫలకంబులు నట్ల తుమురు లైన బాహుప్రహారంబులం గొంత
     దడవు సురాసురయశస్కరు లై పెనంగి రంత.60
క. బలమఱి ధ్రువుఁ డహితునిదో, ర్బలవిభవము సైఁప లేక పరిభవదైన్యా
     కలనమున కోర్చి శత్రులు, సెలఁగఁ దొలఁగఁబాఱె దేవసేనలు గలఁగన్.61
వ. తక్కినవారలు నతని పోయిన పోకలన పోయిరి ధరుం డను వసువుం దలపడిన
     నముచి తొమ్మిదియలుగులు గుప్పించినం బరిగోలలపోట్లం గనలు కరిపతివిధంబునం
     బేర్చి యతండు.62
క. వెలిమావుల నొప్పెడి తన, యలఘుస్యందనముతోడ నతిభీషణమై
     యలరెడురిపురథమున క, గ్గలము సమీపముగఁ బఱపఁగాఁ బంచి వెసన్.63
శా. జ్యానిర్ఘోషముల న్నభం బెదురుమ్రోయం బక్షవాతోద్యమ
     గ్లానిం బొంద దిగంతమేఘములు ప్రేంఖత్పుంఖరత్నప్రభల్
     భానుద్యోతతిరస్క్రియానిపుణతం బర్వంగ సర్వంకషో
     గ్రానేకాస్త్రపరంపర ల్వఱపె నత్యాశ్చర్యచాపంబునన్.64
క. ఏభంగి నేసె సురవరుఁ, డాభంగిన పేర్చి యేసె నసురవరుఁడు త
     ద్వైభవ ముభయబలభయ, క్షోభావహ మగుచు నుండెఁ గ్రూరస్ఫూర్తిన్.65
క. మునులును సిద్ధులు నంబర, మున వారలపోరు సూచి మోదం బెసఁగన్
     వినుతించిరి నారదముని, యనుపమనటనరసతన్మయత్వము నొందెన్.66
తే. ఒడుతుఁ బగవాని నే ననునుద్యమమున, దానవుండును గూల్తు శాత్రవుని నిపుడ
     యనుచలంబున దివిజుఁడు నధికరోష, భరము సదృశంబుగా నొనర్చిరి రణంబు.67
వ. అంత.68
క. ధరుఁ డడ్డవాతియమ్మున, సరభసుఁ డై త్రుంచె నముచిచాపము నతఁ డు
     ద్ధురుఁడై యుగాంతభాస్కర, పరిధి నెనయుచక్ర మొకటి పటువేగమునన్.69
వ. కరంబున నమర్చి ధరునిదిక్కు వైచిన నది పరిస్ఫురద్ధారాస్ఫులింగం బగుచు
     గడంగి తదీయరథ్యశరీరంబు లన్నియు వ్రయ్యలు గావించి సూతు శిరోవిదళనం
     బొనర్చె నయ్యంతరంబున యరదంబు డిగ్గ నుఱికి నిలువ నోర్వక యవ్వసువు
     పలాయనంబు వాటించె నట్లు ప్రత్యర్థి బఱపి దనుజపుంగవుండు సెలంగి
     యార్చి శంఖంబు పూరించి వైరినికరంబులఁ జీరికిం గొనక నిగుడి చాపహస్తుం