పుట:హరివంశము.pdf/546

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

498

హరివంశము

క. అమరాసురసైన్యద్వయ, సమవాయం బప్పు డధికచండం బయ్యెన్
     సమసుప్తిసమయజృంభిత, సముద్రయుగసన్నిపాతసమత యెలర్పన్.50
వ. అట్టి సంకులంబున బాణాసుకుండు సావిత్రుని బలుండు ధ్రువుం డను వసువును
     మయుండు విశ్వకర్మనుఁ బులోముండు సమీరుని నముచి వసువులలోన ధరుం
     డనువానిని హయగ్రీవుండు పూషాదిత్యుని శంబరుండు భగుని శరభశలభులు
     చంద్రసూర్యులను విరోచనుండు విష్వక్సేనుం డను సాధ్యుని జంభుం డంశుని
     వృత్రుం డశ్వినులను ఏకచక్రుండు సాధ్యుం డను దేవతను వృత్రభ్రాత యగు
     బలుండు మృగవ్యాధుం డను రుద్రుని రాహు వజైకపాదుని గేశి భీముం డను
     రుద్రుని వృషపర్వుండు నిష్కంపుం డను దేవతను బ్రహ్లాదుండు దండధరుని
     ననుహ్లాదుండు కుబేరుని విప్రచిత్తి వరుణు నెదిర్చిరి బలీంద్రుం డింద్రునిం దొడఁగి
     పెనంగె మఱియు ననేకద్వంద్వయుద్ధంబులు ప్రవర్తిల్లె నిప్పుడు సెప్పిన
     యిన్నియుం గ్రమంబున వివరించెద.51

దేవదానవులకు ద్వంద్వయుద్ధంబు సుప్రసిద్ధంబుగా జరుగుట

క. బాణుఁడు సావిత్రునివిలు, బాణహతిం ద్రుంచి యతనిబలసాగరమున్
     బాణాంశులఁ గ్రోలి మహా, ప్రాణుండై తేజరిల్లె బ్రళయార్కుక్రియన్.52
తే. ఏచి సావిత్రుఁ డొకశక్తి వైచుటయును, దనుజుఁ డెడద్రుంచె నతఁడు రథంబు డిగ్లి
     ఖడ్గహస్తుఁడై కవిసినఁ గాలుసేయు, నార్పరాకుండ నేసి యయ్యసియుఁ దునిమె.53
క. బెగడి నిజరథముమీఁదికి, మగుడి హరులఁ దోలుకొని సమస్తామరులున్
     దిగు లొందఁ బఱచె నాతఁడు, దిగంతములు నద్రువ నార్చె దేవద్విషుఁడున్.54
క. బలుఁడు గదఁ బూఁచి ధ్రువునడు, తలవైచిన సొమ్మవోయి తత్క్షణమాత్రన్
     దెలిసి యతఁ డతని వివిధో, జ్జ్వలశరముల నేసె సురలు సంస్తుతి సేయన్.55
వ. ధ్రువుని తోడంబుట్టువు లైన యాప్తుండును నలుండు ననువార లతనికిం దోడ్పడి
     బలుని ననేకవిశిఖంబులం గప్పి రబ్బలియుండు బలిష్ఠం బగు కార్ముకంబు గైకొని
     యుగ్రంపుటంపఱవఱుప నయ్యన్నయుం దమ్ములుం బోక పెనంగినం గనుంగొని.56
క. క్రమ్మఱ గద గొని కడుశీ, ఘ్రమ్మునఁ దనరథము డిగ్గి కడఁగి రథానీ
     కమ్ములకుఁ గవిసి పలువుర, నమ్మహితాయుధముచేత నసువులఁ బాపెన్.57
తే. విడిచిపొడిచి వైవఁగఁ బెనుపిడుగువోలె, మ్రోయుచును వచ్చి గద శిరంబుల నడఁపఁగఁ
     బడినదివిజకాయంబులఁ బ్రథనభూమి, మెదడుప్రోవులమయమయ్యె మిక్కుటముగ.58
మ. తమచుట్టుం బయలైననుం గడిమియున్ ధైర్యంబుఁ బాటించి సాం
     ద్రముగా సాయకవర్షముం గురియుచున్ దైత్యు న్నిరోధించి వి
     క్రమముం జూపె వసుత్రయంబు బలుఁ డాగర్వంబు సైరింప కు
     ద్భ్రమితస్ఫారగదాప్రవర్తనము ఘోరంబై ప్రకాశిల్లఁగాన్.59