పుట:హరివంశము.pdf/545

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 10.

497

     ధారారోచుల వహ్ను లొల్కెడుమహాదంభోళి చేఁ బూనీ దు
     ర్వారోద్యద్గజరాజు నెక్కి వెడలెన్ వర్ధిష్ణుదోర్వీర్యుఁడై.43
వ. అతని యగ్రభాగంబున.44
చ. హయములు వేయి పూనినమహారథ మెక్కి మహేశమిత్రుఁ డ
     క్షయనిధిగోప్త యక్షతభుజబలుఁ డర్థవిభుండు యక్షసం
     చయసముపేతుఁడై నడిచెఁ జందదుదాత్తగదావివర్తన
     ప్రయతనలీల చూపఱకు భ్రాంతవిలోకత నావహింపఁగాన్.45
ఉ. ఘోరశితప్రతాపశతఘోటకయుక్తరథంబు నెక్కి క్రో
     ధారుణనేత్రరోచు లసితాంబుదతుల్యశరీరకాంతితోఁ
     గ్రూరము లై తలిర్ప బహుకోట్యమితోద్ధత కింకరుల్ పరీ
     వారము గాఁగ నేఁగె సమవర్తి సముద్యతదండపాణియై.46
మ. అమితాభీలభుజంగవాహ్యరథుఁడై యాదోగణం బిద్ధవి
     క్రమతం దో నడువం బ్రదీప్తమణిరేఖాచిత్రభూషామనో
     రమవేషంబున వార్ధిపుం డరిగెఁ గ్రూరద్వేషికంఠగ్రహో
     ద్యమనిర్నాశము లైనపాశములు హస్తాలంకృతిం జేయఁగన్.47
వ. మఱియును వసురుద్రాదిత్యాశ్వివిశ్వసాధ్యులు లోనుగా నశేషగీర్వాణులును
     సర్వగంధర్వసిద్ధవిద్యాధరగరుడోరగాధిపతులును సముద్రనగగ్రహనక్షత్రదేవత
     లును దివంబున నున్న రాజర్షులును సకలభూతాంతరాత్మలు నలంకారంబు లుల్ల
     సిల్ల నతిగంభీరంబు లైన యాకారంబుల విలసిల్లి యవికారంబు లైన వాహనం
     బులు రంజిల్ల నాత్మీయపరివారంబులతో నాహవకౌతూహలంబు మనంబులఁ
     బ్రజ్వరిల్ల నవూర్వగర్వంబు లుత్పాదింపఁ బెంపారి నిలింపపతిముందటం బిఱుంద
     నుభయపార్శ్వంబుల నరిగిరి వసిష్ఠుండు జమదగ్ని వాచస్పతి నారదుండు పర్వ
     తుండు నాదిగాఁ గల మహానుభావు లతనికి జయంబు గోరుచు నంబరమార్గంబునం
     దోన చనిరి వనరుహాసనుండును సనత్కుమారాదిసిద్ధులు గదిసి కొలువ మూర్తి
     మంతంబు లైన నిగమప్రముఖవిద్యాధర్మతపస్సత్యంబులు పరివేష్టింప నరనారా
     యణసమేతుం డై సమరవ్యాపారం బనుసంధించు తలంపున నరుగుదెంచి యంత
     రిక్షం బలంకరించె నమ్మహాసైన్యంబు కేతుపతాకాదివికాసంబుల గజాదిచతురంగ
     విజృంభణంబులం దూర్యవిరావంబుల గాంభీర్యంబునం జారణసంకీర్తనతుములం
     బున నధికదర్శనీయంబును నతిమాత్రభయదంబును నతిసముల్లసితంబును నత్యంత
     మనోహరంబును నై నడచె నంత.48
క. కదియఁ జనుదెంచు దైత్యులు, త్రిదశులఁ గని సరకుగొనక తెంపుఁ గడిమియున్
     మదమును నొండొంటిఁ గడచి, యొదవఁగఁ దలపడిరి సర్వయుక్తులు మెఱయన్.49