పుట:హరివంశము.pdf/539

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 9.

491

     కాశ్రయంబు మంగళముల కాస్పదంబు, దివ్యభవదంఘ్రియుగళంబు దేవదేవ.254
క. మము నాపదలకుఁ బాపితి, సమకూర్చితి శుభము పూర్వసంపదకుఁ బ్రమో
     దము మిగులఁగ మనిచితి గృప, యమరఁగ [1]నెప్పుడును మఱవకయ్య ముకుందా.255
వ. అని వినుతించిరి సర్వలోకపితామహుండు సనుదెంచి వివిధస్తోత్రంబుల నవ్విచిత్ర
     చరిత్రు నభ్యర్చించె నవ్వరదుండు ప్రసన్నుం డై వరప్రదానంబుల నానందశీతల
     చేతస్కులం జేసి దివ్యతూర్యంబులుం గిన్నరగంధర్వగానంబులు నారదాది
     మునీంద్రప్రశంసావచనంబులు భువననివాసుల జయజయశబ్దంబులు గలసి యొక్క
     మ్రోఁత యై మ్రోయఁ బయఃపారావారంబు నుత్తరపారంబునకుం బోయి యంద
     ఱను వీడ్కొలిపి యాత్మీయపురాణరూపంబు గైకొని యష్టచక్రంబును భూత
     యుక్తంబు నగు మహాశకటంబునఁ బ్రకటక్రీడాకౌతుకపరాయణుం డై నారాయ
     ణాభిధానంబునం బ్రమోదించుచుండె నిది నారసింహం బగు నవతారంబు.256
ఉ. శ్రీనరసింహదేవుకథ సెప్పిన విన్నను దత్క్షణంబ ము
     క్తైనసులై వినిశ్చలనిరంతరధర్మపరాయణస్ఫుర
     న్మానసులై సమస్తయజనవ్రతతీర్థజ శ్రుతిస్మృతి
     ధ్యానఫలాడ్యులై సిరియు నాయువుఁ గండ్రు తిరంబుగా జనుల్.257
వ. అని యిట్టు లవతారవిశేషంబులు వైశంపాయనుచేత నుద్గీతంబు లైన మార్గంబున
     నిసర్గస్వరంబుగా.258
క్రౌంచపదవృత్తము. సారవివేకా సౌఖ్యవిలోకా సకలరిపుభయద సమదసమీకా
     భారమణీయా బంధువిధేయా పరహితకరుణాఫలసదుపాయా
     ధీరచరిత్రా దీపితగోత్రా దివిజనగసదృశధృతియుతగాత్రా
     వీరవరేణ్యా విశ్రుతపుణ్యా వినయగుణవిజయవిలసనగణ్యా.259
క. వితతయువరాజవిభవో, న్నత పోతయసైన్యనాథనయమార్గసమీ
     హితసంతతసేవావిల, సితపుత్ర శ్రీసమృద్ధ శివగుణసిద్ధా.260
మాలిని. భరితసకలధర్మా ప్రాప్తసంతానలాభా
     స్ఫురదతులితశర్మా భూభృదామ్నాయకీర్త్యు
     ద్ధరణధృతసమాఖ్యా దానధౌరేయసౌఖ్యా
     కరణసమయముఖ్యా కల్పితానల్పసఖ్యా.261
గద్యము. ఇది శ్రీ శంకరస్వామిసంయమీశ్వరచరణసరోరుహధ్యానానందసౌందర్య
     ధుర్య శ్రీసూర్యసుకవిసంభవ శంభుదాసలక్షణాభిధేయ యెఱ్ఱయనామ
     ధేయప్రణీతం బైన హరివంశంబు నుత్తరభాగంబున నవమాశ్వాసము.

  1. నెప్పుడు మఱాకు మయ్య