పుట:హరివంశము.pdf/538

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

490

హరివంశము

     నడరునిట్టూర్పులు వడ చల్లఁగా ముక్కు పుటము లొండొంట నుప్పొంగి తనర
ఆ. మెడ విదిర్చి సటలు మింటిపై నెఱసంజ, వఱపఁ గినుక నిండుపఱపుగాఁగ
     మ్రొగ్గి దాఁటుగొని సముద్ధతి పైఁ బడి, పట్టెఁ బులి మృగంబుఁ బట్టురీతి.244
వ. ఇవ్విధంబునఁ దనవిక్రమక్రీడారభసంబునకు వశం బై చిక్కిన యక్కజంపురక్కసు
     నయ్యమితసాహసోద్దీపుండు దీప్తకరరుహంబుల నురంబు వ్రచ్చి పెచ్చు వెరిఁగి
     సురుఁగు లురులు క్రొన్నెత్తురు వెల్లువగొన నెల్లయెడలం జల్లి ప్రేవులు వెఱికి
     కుఱుకులు గొన వైచి తెగటార్చి యార్చిన నయ్యార్పుటెలుంగు నింగిముట్టి
     త్రిలోకంబులకు నాహ్లావసంపాది యయ్యె నయ్యవసరంబున నఖిలబృందార
     కులుఁ బురందరపురస్సరంబుగా నరుగుదెంచి యద్దేవునిం గని కృతాంజలు లై
     తదీయవిభవంబు నభినందించి యి ట్లనిరి.245

హిరణ్యకశిపుని సంహరించిన నరసింహదేవుని దేవతలందఱు నభినందించుట

చ. విమతవిదారణార్థముగ విశ్వగురుండవు నీవు లీల ని
     ట్లమరఁగఁ దాల్చినట్టి పురుషార్థవిచిత్రమృగేంద్రరూప మిం
     కమరమునీంద్రమర్త్యతతులందుఁ బరాపరవేదు లెల్లఁ బూ
     జ్యముగ నుదాత్తభక్తిఁ దమయాత్మల నుంచెద రంబుజోదరా.246
క. శ్రుతియును నిన్ను మృగేంద్రా, కృతి యని కీర్తింపఁగలదు కేశవ మృగసం
     తతికి మృగేంద్రునిక్రియ దే, వతలకు నెల్లను నృసింహవపు వెక్కుడగున్.247
ఆ. అక్షరం బచింత్య మవ్యక్త మవికార, మక్రియంబు ధ్రువ మనామయంబు
     గోప్య మనఁగ నొప్పుకూటస్థపదము నీ, యొడలుగాఁ దలంచు యోగిజనము.248
క. కేవలకరుణామూర్తివి, నీ వఖిలేశుఁడవు నాల్గునిర్మలమూర్తుల్
     నీవై ధరింతు విశ్వము, నీవ యుగసహస్రసంప్రణేతవు వరదా.249
క. నీలావుం బౌరుషములు, దూలెడు నవి గావు కాలదోషములఁ గ్రియా
     జాలోచ్చలనంబులు నా, త్మాలంబనసుస్థిరము లనంతవిభూతీ!250
క. కపిలాదిమునులు ప్రజ్ఞా, నిపుణులు ని న్నెఱింగి కాదె నిర్ద్వంద్వగుణ
     వ్యపగమశోభితశాశ్వత, విపులోన్నతి గనిరి దేవ విశ్రుతభక్తిన్.251
క. హరి యనఁగా హరుఁ డనఁగా, సరసిజసంభవుఁ డనంగ శతమఖుఁ డనఁగా
     వరుణుం డన యముఁ డనఁగాఁ, బరమపురుష నీదుబాహ్యభావక్రీడల్.252
క. ఆదియు నంతయు నరయఁగ, లే దీతని కితఁడ చేయు లీలారతిమై
     నాదియు నంతము నింతకు, నాదిజుఁ డన నొప్పు దీన యజమాననుతా.253
సీ. పరమదైవంబును బరమతంత్రంబును బరమధర్మంబును బరమతపముఁ
     బరమహోత్రంబును బరమహవిస్సును బరమపవిత్రంబుఁ బరమదమముఁ
     బరమసత్యంబును బరమయోగంబును బరమరహస్యంబుఁ బరమయశముఁ
     బరమసత్త్వంబును బరమతత్త్వంబును బరమధామంబును బరమగతియు
తే. నిన్నకా నెన్నుదురు ధృతి నిశ్చితాత్ము, లార్తులకుఁ జేరఁజోటు సత్కీర్తనముల