పుట:హరివంశము.pdf/532

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

484

హరివంశము

వ. అనియు నుత్సాహంబు సేసి యనేకసహస్రసంఖ్యలు గల యసుర లందఱు
     నొక్కమొగం బై క్రోధరక్తాక్షుం డగు హిరణ్యాక్షుం బురస్కరించి యప్పురాణ
     వీరున కెదురు నడచిరి పరమేష్ఠి పరమయోగిప్రకరపరివృతుం డై చనుదెంచి
     దేవతల నాదరించుచు విశ్వవంద్యు పిఱుంద నిలిచె నప్పుడు.194
క. దై తేయుల వివిధాయుధ, జాతంబులు వొదివెఁ బ్రభుని సర్వాంగముఁ బ్ర
     స్ఫీతాతతనూతనజీ, మూతబలము లుద్యదచలముం బొదువు క్రియన్.195
తే. చక్రధారలఁ జెదరెడు చండదహన, శిఖల నవి యెల్ల భస్మమై చెడఁగ మంచు
     విరియ వెలుఁగొందు మార్తాండుకరణి నొప్పె, నొకఁడ తేజస్వియై పురుషోత్తముండు.196

నారాయణుఁడు హిరణ్యాక్షునిఁ బొలియించి సురల రక్షించిన వృత్తాంతము

క. ఆతనిఁ జూచి సహింపక, దైతేయవిభుండు వైచెఁ దద్వక్షము న
     త్యాతతముగ లక్షించి వి, ధూతాహితశక్తి యైనతోరపుశక్తిన్.197
వ. అమ్మహాశక్తి యనర్గళగతి నరుగుదెంచి దేవదేవుదేహంబు దాఁకి రుధిరధారలు
     చెదరం జేసిన నంబుజాసనుం డాదిగా సురలందఱు నచ్చెరువు నొంది యసుర
     లార్చుచుఁ బిచ్చలింప నిశ్చలుం డై నిలిచిన నిఖిలేశ్వరుండు శాశ్వతయశోవిభూ
     షణంబునుఁ బ్రతిపక్షతేజోదూషణంబును బరితోషితాశ్రితచక్రంబు నగు
     చక్రంబు దనుజుదెసకుం బ్రయోగించె నది కల్పవిచ్ఛేదజ్వలితజ్వలనంబపోలేఁ
     జని దానవు మెడమీఁదఁ బడి శిరంబు శరీరంబునకుం బాపెఁ బ్రదీప్తహరిహేతి
     పాతితశిఖరం బగు సిద్ధమహీధరంబు పగిది నద్భుతావహుం డగుచు నసురకులో
     ద్వహుండు వసుధాశాయి యయ్యె నవ్విధంబున.198
మ. అహితుం జంపి తదీయజాతు లగుసర్వారాతులన్ భోగభృ
     ధ్ధహనం బైనరసాతలంబు సొర వీఁకం దోలి లీలాయిత
     స్పృహణీయాకృతి నమ్మహాత్ముఁడు గృపన్ జిష్ణుండు లోనైన స
     ర్వహితశ్రేణికి మాన్చె శత్రుకృతదుర్బంధోత్థనిర్బంధమున్.199
వ. ఇవ్విధంబునం బ్రాప్తనిర్వాణు లై గీర్వాణులు వాణీపతి మున్నిడుకొని చేరి
     యయ్యాదిపురుషునకుం బ్రణామంబులు సేసి దేవా దేవర మామీఁదివాత్సల్యం
     బెయ్యెడ నేమఱమి దెల్పెడు నట్టి యిమ్మహాపౌరుషం బేమని కొనియాడ నేర్తు
     మెల్లనాఁడు నిట్ల మీబంట్ల మగుట నిక్కంబు చేసి మమ్ము రక్షింపఁగా వరంబుగా
     వేఁడెద మనినం గరుణించి కమలేక్షణుండు.200
క. మును మీ కే నిచ్చినయ, వ్వినుతైశ్వర్యంబులును హవిర్భాగంబుల్
     బెనుపుగం గ్రమ్మఱఁ జేరుం, జనుఁ డాత్మీయాధికారసంపద కెలమిన్.201
సీ. తమతమయాశ్రమధర్మంబు లిమ్ముగా నడచినవారు దానవ్రతులును
     సత్యసంధులు మహాసమరశూరులు ననసూయులు సత్యయజ్ఞులు సదయులు