పుట:హరివంశము.pdf/521

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 9.

473

మ. ధరణీదేవుఁడు భక్తి విన్న సుకృతోదాత్తస్థితిం గాంచు భూ
     వరుఁ డొందు సకలక్రియావిజయమున్ వైశ్యుండు లాభోన్నతిన్
     బరఁగు శూద్రుడు సర్వసౌఖ్యవిభవప్రాప్తుం డగు న్నిత్యసు
     స్థిరదేవత్వవిభూతి యిందఱకు సాదృశ్యంబునం జేకుఱున్.92
వ. అనిన సంతసిల్లి శౌనకాదిమహామునులు సూతుం ప్రియసత్కారంబులం బూజించి.93
క. జనమేజయ వైశంపా, యనులకు సద్గోష్ఠి యనఘ హరివంశాక
     ర్ణనమునఁ బరిపూర్తిశ్రీ, గనియెనొ మఱి కలదొ శేషకథ యేమైనన్.94
వ. అవ్విధం బె ట్లనిన నక్కథకుం డమ్మునులం జూచి.95
తే. వినుఁడు హరివంశకథ యెల్ల విని కురూద్వ, హుండు సాత్యవతేయశిష్యునిఁ బ్రియమున
     నడిగె మఱియును విష్ణుకథాంశవిలస, నంబు మీ కెఱిఁగింతుఁ దన్మతము వరుస.96
వ. జనమేజయుండు వైశంపాయనుతో మునీంద్రా కృష్ణావతారకథనంబునకుం
     దొడంగుసమయంబునఁ బౌష్కరవారాహనారసింహత్రైవిక్రమంబులగునవతారం
     బుల కథలును సంక్షేపరూపంబున నుదాహరించితిరి భవదీయవాక్యామృతాస్వాద
     నంబున మనంబునం దనివి లేకున్నది గావునఁ బ్రత్యేకంబ తద్విస్తరంబులు వినఁ
     గోరెదఁ బుష్కరనాభుండు పౌష్కరం బనునవతారంబున నెంతగాలంబు పుష్కర
     శాయి యై సౌఖ్యం బనుభవించు మేల్కని లోకసృష్టికి నెవ్విధంబున నిచ్చగించు
     నెవ్వరికి సృష్ట్యధికారం బొసంగు నెవ్వరు సృజియింపంబడుదు రఖిలచరాచర
     జంతుప్రణాళం బై యప్రకాశం బైన యాకాశంబున నక్లేశంబునం గేశవాత్మకం
     బగుపరమాత్మజ్యోతి యేతెఱంగున విద్యోతించు నింతయు సర్వజ్ఞప్రవరుండ
     వైన నిన్న యడుగవలయు నీవ చెప్ప శక్తుండవు. శుశ్రూషాపరు లైన మాబోంట్ల
     గృతార్థులం జేయుట మీయంతటి పెద్దలకుఁ గర్తవ్యంబకాదే యని ప్రార్థించినం
     బార్థివున కతం డి ట్లనియె.97
క. నారాయణాంశజాతులు, గారేని తదీయతత్త్వగరిమ యెఱుఁగఁగా
     గోరునె చిత్తము పుణ్య, ప్రారంభుఁడ వీవు విష్ణుపరతఁ గృతాత్మా.98
వ. అడిగి మేలు సేసి తేను బురాణవిదు లగుకోవిదులవలన వినిన విధంబునను విద్వ
     దారాధ్యుం డగుకృష్ణ ద్వైపాయనుండు నిజతపోబలంబునం గని యానతిచ్చిన
     మార్గంబునను మదీయబుద్ధి కెయ్యది ప్రకాశం బై తోఁచె నదియంతయు నెఱిం
     గించెద మాధవమాహాత్మ్యంబునందలి సాకల్యబోధంబున నాదివేధయు వైధుర్య
     వివశుండ యనినం దపస్విమాత్రుం డెట్లు శక్తుం డగు నాకర్ణింపుము.99
సీ. గోప్యవేదుల కతిగోప్యుఁ డనంగను దత్త్వవాదుల కాదితత్త్వ మనఁగ
     నాత్మబోధనుల కధ్యాత్మం బనంగను వేదంబునకు నిత్యవేద్యుఁ డనఁగఁ