పుట:హరివంశము.pdf/512

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

464

హరివంశము

వ. మీర లిమ్మహావాఙ్మయప్రపంచంబునందలి సమంచితార్థంబు సమర్థమేధాగోచరంబు
     గావించి శ్రుతంబు కృతార్థంబుగా జేయుం డని సమస్తయదువంశాను
     చరిత్రసమేతం బగు కృష్ణావతారగుణకర్మజాతంబు సమధికరససమన్వితంబుగా.334
తోదకము. మానవతీజనమానసవర్తీ, మానవనాథసమర్పితకీర్తీ
     దానవభేదికథానతమూర్తీ, దానపరాయణతానుతమూర్తీ.335
క. జగదవనహేల సంతత, జగతీసురభరణలోల సన్నుతశీలా
     విగతపరితాపకారా, నిగళితరిపుభూప రాజనిగమదిలీపా.336
మాలిని. నిరుపమగుణరత్నోన్మేషనిర్దోషశశ్వ
     త్పరిచితమితసమ్యగ్భాష సత్పోష విద్వ
     ద్విరచితపదవాక్యోద్గేయధౌరేయ చేతః
     పరిణతబహుధర్మోపాయ వీతవ్యపాయా!337
గద్యము. ఇది శ్రీశంకరస్వామిసంయమీశ్వరచరణసరోరుహధ్యానానందసౌందర్య
     ధుర్య శ్రీ సూర్యసుకవిసంభవ శంభుదాసలక్షణాభిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయ
     ప్రణీతం బైనహరివంశంబున నుత్తరభాగంబునందు అష్టమాశ్వాసము.