పుట:హరివంశము.pdf/505

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము . ఆ. 8.

457

     తీవ్రబాణసహస్రంబున రసాతలతిమిరంబునకుఁ బ్రోదిసేసినఁ బ్రహాసవిభవో
     దారుం డగుచు వృష్ణికులవీరుండు.274
క. దారుణరూపం బగున, వ్వారుణబాణోత్కరప్రవాహము దనదు
     ర్వారవిశిఖసేతువున ని, వారించి విరోధిమేను వ్రయ్యఁగ నేసెన్.275
క. అలిగి ప్రచేతసుఁ డొక్కట, బలమన్మథతత్తనూజపతగేంద్రులతో
     గలయఁగ ననేకశరముల, జలజాక్షునితనువు రుధిరజలములఁ దేల్చెన్.276
వ. అట్టి విపక్షోత్సాహంబు సైఁపక దుస్సహప్రభావుం డగు వాసుదేవుం డాత్మీయ
     తేజోనిర్మితం బై నిర్మితానేకరిపుధ్వంసం బగు నస్త్రకళావతంసంబు కేలం గైకొని
     యభిమంత్రించి వరుణుం బేర్కొని.277
ఉ. ఏను మదస్త్రరాజ మిదె యేసెద నీవు మదంబుపెంపునం
     గానక నన్ను మార్కొని మగంటిమిఁ జూపెద నంచు నాజికిం
     బూనితి నిల్వు మింక నెట పోవఁగ వచ్చు భవద్దిగీశల
     క్ష్మీనిరవద్యభోగముల మేలిమికిం దుదియయ్యె నియ్యెడన్.278
వ. అని పలికి నియతిం బ్రయోగించిన నవ్వైష్ణవాస్త్రంబు.279
మ. దెస లెల్లం గబళించి మంటలు గడుం దీవ్రంబు లై పర్వఁగాఁ
     బ్రసరద్దాహ మొనర్పఁ జొచ్చిన వెఱం బ్రత్యర్థియున్ వారుణా
     స్త్రసమాయోగ మొనర్చెఁ దత్సలిలముల్ దైత్యారిబాణానిల
     ప్రసభవ్యాప్తి నడంగె నల్ఫకణసంభావ్యంబు లై గ్రక్కునన్.280
తే. వారుణాస్త్రంబు సమయించి వరుణుదెసకుఁ, గవిసె వైష్ణవసాయకాకారవహ్ని
     ప్రాణరక్ష వేవొండు మైఁ బడయరామి, దెలిసి యంత నాపశ్చిమదిగ్విభుండు.281

వరుణుఁడు శ్రీకృష్ణునితో యుద్ధము చేసి పరాజితుం డై స్తుతించుట

క. కరముల నున్నశరంబును, శరాసనముఁ దొలఁగఁ బెట్టి సమధికశాంత
     స్వరమగువాక్యంబుల నా, హరి నుద్దేశించి యిట్టు లనియె వినీతిన్.282
సీ. భవదీయశాశ్వతప్రకృతి యారయ సత్త్వగుణము నీ విప్పు డాగుణము విడిచి,
     తామసియగువృత్తిఁ దగునె పాటింపంగఁ బంచభూతాశ్రయ బహుళదోష
     సంకీర్ణ యైన యహంకృతి నినుఁ బొంది యున్నది జలమూర్తి యోగివర్య
     నీయధీనమ నేను నీవ కాఁ దలఁతు నిట్లేటికి మద్దాహ మిచ్చగించి
తే. తగ్నిదెస నగ్ని యేమి సేయంగనోపుఁ, గాన నుడుగు మీయుగ్రంపుఁగడఁక యీశ
     ప్రభుఁడ వీవిశ్వమునకును బ్రభుత నీకుఁ, జూపి చక్కఁబోఁగలఁడె యేశూరుఁడైన.283
వ. ఆగ్నేయవారుణసంజ్ఞం బగు ప్రకృతిద్వయంబున నయ్యఖిలజగంబు నుత్పన్నం
     బైన యది సాత్త్వికంబున విష్ణుండ వై పాలనంబు సేయుదువు తామసంబున రుద్రుం
     డవై జయంబుఁ జేయుదువు నిజాధికారంబుల నడపించు నేను మదీయప్రకృతియంద
     యున్నవాఁడఁ బ్రకృతిదూషకుండఁగాను ఇట్టి నన్ను నాత్మీయప్రకృతికిఁ బాపం