పుట:హరివంశము.pdf/501

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 8.

453

మ. అనిలోనం బ్రతియోధుచే నిటు కరం బారుండ వై యున్ననీ
     కనఘా యార్తిహరుండు వీఁడె సుముఖుండై శంభుఁ డున్నాఁడు నీ
     తను దైన్యవ్యపనోది యైన శుభ మొందం గల్గు వేగంబ చి
     క్కినయాచేతులు రెండు విచ్చి ప్రభుఁ డీక్షింపంగ నర్తింపుమా.232
చ. అనుటయు భక్తియున్ భయము నార్తియుఁ దోఁపగ మే నసహ్యవే
     దన నెరియంగ నాడె ప్రమథప్రియుముందట బాణుఁ డవ్విభుం
     డును బ్రసరద్విలోకనకఠోరకృపాయతపూర్ణచిత్తుఁ డై
     దనుజునిఁ జూచి విస్మితనితాంతమనోహరరీతి ని ట్లనున్.233

శివుఁడు బాణాసురునకు నభిమతవరంబు లిచ్చి ప్రమథపదం బొసంగుట

క. చిరకాల మేను నీకును, వరము లొసంగుటకుఁ గరము వాంఛించి తదా
     చరణసమయంబు వార్చితిఁ, బరిపాకముతోడ నది యుపాగతమయ్యెన్.234
వ. కావున నొక్కవరం బడుగు మనిన నతండు దేవా యేను లోకంబుల నెవ్వరికి
     నజేయుండ నై యుండంగాఁ గోరెద ననుటయు శివుండు.235
క. నీయడిగినట్ల యిచ్చితి, నేయేడలను లేదు మృత్యు వెన్నఁడు నీ క
     త్యాయతమతి నింకను నొకఁ, డేయది ప్రియ మడుగు మనఘ యిచ్చెద నీకున్.236
వ. అనిన బాణుండు.237
శా. ఏనిమ్మై భవదగ్రభాగమున ని ట్లీశాన నర్తించి ని
     న్నానందప్రదుఁగా నొనర్చితిఁ బ్రియం బారంగ నీదైనభ
     క్త్యానందంబున నాడు పుణ్యులకు నత్యంతప్రసన్నుండ వై
     నానావాంఛితసిద్ధు లి మ్మిది దగు న్నాకిచ్చు మే లిత్తఱిన్.238
వ. అనిన విని శంకరుండు నియతాహారులు నిత్యక్షమావంతులు నితాంతనిత్యా
     ర్జనసమాహితులు నై మద్భక్తు లెవ్వరు నా యెదురం [1]గెరలి యాడుదురు వారికి
     నఖిలంబును సులభం బగుఁ దృతీయం బగు వరంబు వేఁడు మనవుడు నద్దనుజ
     వరుండు చక్రచ్ఛేదనసంభవ యగు వేదన యణఁగునట్లుగా నడిగిన.239
క. వేసేతులు పోయినఁ గడు, గాసిఁబడక మేను తొంటికంటెఁ గరయుగ
     వ్యాసక్తి నెంతయును ను, ద్భాసితమై మెఱయ నిచ్చి పశుపతి మఱియున్.240
వ. చతుర్థం బగువరంబున కతని నుద్యుక్తుం జేసిన నమ్మహాసురుండు.241
ఆ. ప్రమథకోటియందఁ బ్రవరుఁ డీతఁడ నాగ, నందితుల్యపదవి నంది మెలఁగు
     నట్టి మేలు వేఁడె నట్లుకా కని యమ్మ, హేశ్వరుఁడు దయార్ద్రహృదయుఁ డగుచు.242
వ. మహాకాళాభిధానుండ వై ప్రమథపదంబునం బ్రదీప్తుండ వగు మని యిచ్చి
     వెండియుం బంచమం బగువరంబున నతని కనంతతేజంబును నప్రతిమరూపంబును
     ననుగ్రహించి యి ట్లనియె.243

  1. గేలి