పుట:హరివంశము.pdf/491

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 8.

443

మహాస్రగ్ధర. శరణార్థిత్రాణవిద్యాచణుఁడు త్రిణయనస్వామి యస్మత్కుటుంబో
     ద్ధరణవ్యాపారనిత్యాదరమున నిచటం దాను షాణ్మాతురుండుం
     గరుణన్ సాన్నిధ్యలీలం గయికొని వెలుఁగంగా నపాయంబు బాణుం
     బొరయింప న్శక్తుఁడే యేపురుషుఁడు వెఱుపుం బొంద ని ట్లేల మీకున్.135
క. నిలుఁ డని నిలుపఁగ నెవ్వరు, నిలువర హరిచేత వెలుఁగునిష్ఠురధారా
     కలితఘనచక్రదీప్తులు, దలఁ కధికము [1]సేయుచుండ దానవయోధుల్.136
వ. ఆ సమయంబున.137
సీ. తన ప్రియభక్తుఁ డాదైత్యేశ్వరుసకు నబ్భంగిఁ బాటిలిన యాపద మనమున
     సైరింపనేరక శంభుండు సంరంభ మొదవఁ గయ్యమునకు నుత్సహించి
     యతులితసింహసహస్రయుక్తంబును నున్నతవృషభకేతూజ్జ్వలంబుఁ
     బ్రకటనందీశసారథికంబుఁ బృథులరత్నప్రభాపటలదీప్తంబు నైన
తే. రథము మేఘవినిర్ముక్తరవిసమూహ, కరినదీప్తి నొప్పార శీఘ్రంబ యెక్కి
     గుహుఁడు నిజవాహనస్థుఁడై కొలువ భువన, విలయకృతికి కడంగెడువిధము దోఁప.138
వ. గరుడధ్వజు చనుదెంచుదెసకు రభసంబుగా నడచె నద్దేవుముందటం బిరుందను
     బార్శ్వంబుల ననేకవిధవికృతవక్త్రులు నసహ్యబాహుచరణనేత్రులు నాభీల
     వ్యాళయజ్ఞోపవీతులు నతివిశాలసింహశార్దూలచర్మవసనులు నాసక్తమణిమనోజ్ఞ
     మకుటకుండలాదివిభూషితులు నభిరామగంధమాల్యాంబరాలంకృతులు నాకలిత
     వివిధాయుధప్రదీప్తులు నతిరౌద్రసౌమ్యసత్వభావులు నప్రమేయప్రభావులు
     నతులితాష్టైశ్వర్యధుర్యులు నగు ప్రమథవీరులు వెలింగిరి బాణసైన్యంబులును
     దొరలు మున్నుగాఁ గ్రమ్మఱం గడంగి యమ్మహాదేవుం బరివేష్టించె నవ్విధంబున
     నురవడించు నుగ్రు నంతంత నాలోకించి.139
స్రగ్ధర. క్షేపిష్టప్రేష్ఠతార్క్ష్యోత్క్షితరుచివిసరక్షిప్తసప్తాశ్వదీప్తి
     వ్యాపారుండుం బ్రగాఢవ్యవసితధనురుద్వాంతమౌర్వీవిరావ
     వ్యాపృత్యుద్ధత్యఖండవ్యధికభువనుఁడున్ వర్ధితోద్వృత్తచక్ర
     శ్రీపర్యాప్తిప్రభావోర్జితుఁడు నగుచు లక్ష్మీవిభుం డుగ్రలీలన్.140
వ. సమరసమ్ముఖుం డయ్యె నయ్యవసరంబున రుద్రదామోదరద్వయవ్యతికరంబునం
     దలంకి ధరణి వడంకెఁ బర్వతంబులు గ్రుంగె నుత్తుంగశృంగంబు లురలిపడియె
     దిక్కులు నాకసంబునుఁ బెనుమంటలు పొదివె నుల్కానిర్ఘాతపాతంబులు నిర్మేఘ
     నిర్జానినాదంబులం బ్రవరిల్లె మారుతం బడంగె బతంగప్రభలు మాసె
     వైహాయసవిమానంబులు విపర్యస్తగతిం జరించె విరించి మొదలుగా నఖిల
     త్రిదశులు నశేషమునులును సమస్తదేవయోనులుం జనుదెంచి సభయంబుగా

  1. సేసియుండ